Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
מדריך להגשת מכרז מקוון במערכת דקל רשימת הזוכים במכרזים

סוגים שיוצגו

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 42/24 למתן שירותי ייעוץ לתכנון מרכזי תחבורה לחברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות

25.07.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

42/24

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 2/24 למתן שירותי יעוץ בטיחות בעבודה (ממונה בטיחות בעבודה) עבור חברת נתיבי אילון בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות

11.07.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

2/24

מכרז מס' 51/24 מכרז ממוכן (מקוון) למתן שירותי "תכנון על" בפרויקט מרכז תחבורתי משולב משה דיין

תאריך אחרון להגשת מועמדות

18.07.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

51/24

מכרז פומבי ממוכן (מקוון) מס' 47/24 למתן שירותי תכנון תחבורה רב אמצעית לחטיבת תוכניות אב לתחבורה עבור חברת נתיבי איילון

תאריך אחרון להגשת מועמדות

07.07.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

47/24

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 52/24 לרכישת ביטוחים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות

11.07.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

52/24

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 49/24 למתן שירות אספקת נתונים לצורך מדידת מהירות נסיעה ממוצעת עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות

23.06.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

49/24

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 50/24 להשכרת נכס שבהחזקת חברת נתיבי איילון בע"מ ברחוב קהילת ניו יורק 1-7 בעיר תל אביב- יפו

תאריך אחרון להגשת מועמדות

04.07.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

50/24

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 34/24 למתן שירותי ממונה אנרגיה ובקרת חשבונות מים וחשמל עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות

20.06.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

34/24

קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה נתיבי איילון בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות

31.12.2024
12:00

סטטוס

פתוח