Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

תיאום הנדסי - מידע לתכנון/ אישור לביצוע

גורם המעוניין לבצע עבודות:

כל פניה יש לבצע דרך המערכת הלאומית לתיאום תשתיות.
להדרכה אודות הגשת תכניות במערכת, מדריך כתוב, שאלות ותשובות אנא לחץ כאן.

בהגשת הבקשה למערכת הלאומית לתיאום תשתיות יש לכלול את הפרטים הבאים:

ככל ונדרשים הסדרי תנועה זמניים לצורך ביצוע העבודה בתחום רשות התמרור, יש לתכנן את התכניות על פי הנחיות נתיבי איילון ולצרף את התכניות לבקשה במערכת הלאומית לתיאום תשתיות.

ללא תתאפשר קבלת תכניות הסדרי תנועה זמניים ללא הגשה במערכת הלאומית לתיאום תשתיות.

הגשת בקשה להיתר לביצוע עבודה תעשה אך ורק לאחר קבלת אישור תיאום הנדסי לביצוע מאגף תשתיות.

במידת הצורך בקבצים נוספים ו/או תשתיות בעותק קשיח, תועבר בקשה דרך אגף תשתיות.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות ל:
זיו צ'אושו 03-6931269 zivc@ayalonhw.co.il
נתנאל פופר 03-5148370 netanelp@ayalonhw.co.il