Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

ניסוי למערכת ספירת נוסעים - LHOV

1. הקדמה
מסמך זה מפרט את מדיניות הפרטיות של מערכת ספירת נוסעים בנתיבים רבי תפוסה, אשר אוספת תמונות ומידע נוסף לצורך ניסוי הכולל ניטור תנועה ולצורכי מחקר. מדיניות זו תואמת את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ובפרט סעיף 11 לחוק זה.
הנתיבים רבי התפוסה מופעלים על ידי חברת נתיבי איילון בע"מ ("נתיבי איילון") אשר כתובתה ברחוב שדרות נים 2, ראשון לציון. מטרת מסמך מדיניות זה הינה לסקור, בין היתר, את האופן שבו ייאסף המידע ממשתמשים ברכבים שמספרי לוחיות הרישוי שבהם נהגו יישמרו במאגר ("משתמשי הרכבים") וכן להסדיר את אחריות נתיבי איילון בעניין שמירת המידע.

2. מטרת הניסוי
הניסוי נועד לבחון מערכות טכנולוגיות לספירת נוסעים ברכב, לצורך המלצה למשרד התחבורה בנוגע לאופן אכיפה מיטבי באמצעות מערכות אלו.

3. המידע הנאסף
המידע ייאסף באמצעות מצלמות שיוצבו לפי שיקול דעתה של נתיבי איילון ו/או מי מטעמה במיקומים שונים בנתיבים. כלל המצלמות גלויות ויוצב שילוט המיידע את הציבור על פריסת המצלמות לאורך הנתיבים. 
המידע שייאסף ויישמר יכלול את סוגי המידע המפורטים להלן:
3.1. תמונות מטושטשות של נוסעים ברכבים.
3.2. מספר הנוסעים ברכבים.
3.3. תאריך ושעת הנסיעה.
3.4. תצלומי רכבים ולוחית הרישוי של הרכבים.

4. מטרות איסוף המידע
4.1. בחינת המערכות הטכנולוגיות והערכת ביצועים.
4.2. בחינת יכולות ניטור ואכיפה באמצעות כלים טכנולוגיים.

5. שימוש במידע
5.1. המידע ישמש לצורך ספירת נוסעים ברכב בזמן הנסיעה.
5.2. המידע ישמש לניתוח סטטיסטי של דפוסי נסיעה ותפוסת כלי רכב.
5.3. לוחית הרישוי תשמש לצורך זיהוי רכבים לצורך ניתוח סטטיסטי בלבד.
5.4. תמונות מטושטשות ישמשו לשיפור יכולות זיהוי נוסעים של המערכת.
5.5. המידע לא יועבר לצדדים שלישיים.

6. אחסון המידע 
המידע יאוחסן למשך תקופת הניסוי.

7. אבטחת מידע וסודיות
7.1. המידע יאובטח לפי הוראות תקנות אבטחת מידע.
7.2. הגישה למידע תהיה לפי הוראות אלו.
7.3. נתיבי איילון מתחייבת לפעול, כמיטב יכולתה, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, לשמירת סודיות המידע שנאסף ומצטבר, ולא תעשה בו שימוש, אלא כמפורט לעיל. יצוין, כי נתיבי איילון ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים ועושים שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
7.4.עם זאת יודגש, כי אין ביכולתה של נתיבי איילון להבטיח את שמירת המידע באופן מוחלט מפני חדירת גורמים עוינים כאמור למחשביה או של מי מטעמה. למשתמשי הרכבים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד נתיבי איילון ו/או מי מטעמה במקרה כאמור.

8. הערות
8.1. נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. השינויים ייכנסו לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. השימוש בנתיבים כפוף למדיניות הפרטיות, ויעיד על הסכמת נושאי המידע לאיסופו ושמירתו במאגר המידע. הודעה על שינויים אלו תימסר באתר האינטרנט של נתיבי איילון.
8.2. נתיבי איילון ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמשי הרכבים, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם ו/או הנובע משמירת המידע.
8.3. הדין החל על תנאי השימוש הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין נתיבי איילון למשתמשי הרכבים, ככל שתהיינה, לרבות בגין מדיניות פרטיות זו תהיה לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.
8.4. נתיבי איילון תהא רשאית להסב ו/או להעביר את זכויותיה וחובותיה לפי תנאי שימוש אלה, כולם או מקצתם, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע.

9. יצירת קשר
בכל שאלה ו/או בקשה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות לאורן כלפון, סמנכ"ל חטיבת טכנולוגיות וחדשנות, בכתובת הדוא"ל: orenca@ayalonhw.co.il .