Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מטרופולין תל אביב משתרע על שטח של כ- 1,500 קמ"ר, מנתניה בצפון, אשדוד בדרום ומודיעין במזרח. בעשורים הקרובים, צפויים שינויים משמעותיים הן בגידול והן בפריסת אוכלוסייה ושימושי קרקע במטרופולין, וגידול משמעותי ברמת המינוע. מגמות אלו הובילו להכרה כי חיוני לפתח מערכות תחבורה ציבורית לצד פיתוח אמצעי מדיניות תומכים, במטרה לשמור על פיתוח בר-קיימא של המטרופולין.

מודל תחבורה מהווה כלי אשר יכול לספק הערכות לביקושים הצפויים ולאומדן רמת השירות של המערכת. 

 

 

 

מהו מודל תחבורתי?

מודל תחבורתי הינו כלי ממוחשב שמכמת את תגובת האוכלוסייה לשינויים מתוכננים בתרחישים של שימושי קרקע ומערכות תחבורה.

מודל התחבורה כולל בסיס נתונים רחב המתאר את מערכות האוכלוסייה, שימושי הקרקע, תשתיות ומדיניות התחבורה.

בשנת 2009, פיתח משרד התחבורה, באמצעות חברת נתיבי איילון, את מודל התחבורה למטרופולין תל אביב. מודל זה הינו בין המודלים התחבורתיים המתקדמים בעולם והוא מהווה המודל הרשמי של משרד התחבורה לביצוע בדיקות תחבורתיות במטרופולין תל אביב. המודל
מתוחזק באופן שוטף על ידי אגף מודלים בחברת נתיבי איילון והינו בשימוש של כ-30 חברות (ממשלתיות ופרטיות יחד).

פניות מכל סוג בקשר להפעלה ושימוש במודל, לרבות תמיכה בהתקנת המודל, ניתן לפנות  במייל למוקד התמיכה בכתובות:

model.support@ayalonhw.co.il (פלטפורמת EMME)

model.supportTC@ayalonhw.co.il (פלטפורמת TransCAD)

 

פלטפורמת EMME:

גרסה 4.2.5 (לשימוש עם EMME 4.6 ומעלה)

גרסה 4.2.4 (לשימוש עם EMME 4.5.0 ומעלה)

תוכנת ניהול גרסאות (לשימוש עם EMME 4.5.0 ומעלה)

 

פלטפורמת TransCAD:

גרסת Beta