Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מחירון עבודות קבלניות

חברת נתיבי איילון שמחה להציג בפניכם את מחירון החברה לביצוע עבודות קבלניות בתווך העירוני.

המחירון נבנה תוך הטמעת תובנות מנסיון החברה בביצוע עבודות במגוון רשויות מקומיות ברחבי הארץ תוך התמודדות עם הסדרי תנועה מורכבים, ריבוי תשתיות וכן המגבלות הכרוכות בביצוע העבודה בעיר, בשונה מהמרחב הבין העירוני.

המחירון מפורסם באתר החברה ופתוח לשימוש חברות התשתית והציבור הרחב.

לנוחיותכם, להלן הקבצים להורדה:

מהדורת מאי 2024:

מחירון לביצוע עבודות קבלניות (PDF)

מחירון לביצוע עבודות קבלניות (XLSX)

מחירון לביצוע עבודות קבלניות (TXT)

מהדורת מאי 2023:

מחירון לביצוע עבודות קבלניות (SKN)

מחירון לביצוע עבודות קבלניות (xlsx)

חוברת מחירון לביצוע עבודות קבלניות (PDF)

מקדמים, הפחתות למחירון נתיבי איילון (PDF)

מהדורת יולי 2022:

מחירון לביצוע עבודות קבלניות (xlsx)

מהדורת ינואר 2022:

מחירון לביצוע עבודות קבלניות (SKN)

מחירון לביצוע עבודות קבלניות (xlsx)

חוברת מחירון לביצוע עבודות קבלניות (PDF)

ינואר 2021:

מחירון לביצוע עבודות קבלניות (SKN)

כתב כמויות (xlsx)

מחירון לביצוע עבודות קבלניות (PDF)

תעריפי תכנון והתקשרויות

מהדורת אפריל 2024:

הערות לתעריפי נתיבי איילון

תעריף מדידות

טבלת נתונים למדידות

טבלת נתונים לפי דיסציפלינות

תוספת לתעריף ניהול תכנון וביצוע עבור עמדות טעינה

מהדורת דצמבר 2023:

תעריף יועץ בטיחות בעבודה/ תנועה

תעריפי שעה להתקשרות עם נותני שירות חיצוניים

מינוי ראשוני של מנהל פרויקט

מינוי מתכננים ראשוני

מהדורת נובמבר 2023:

אדריכל נוף

סקר עצים

מהדורת יוני 2023:

תעריף מודדים – יוני 2023

פורמט למינוי ראשוני של מתכננים או מנהלי פרויקטים

מהדורת אפריל 2023:

תעריף רמזורים

מהדורת ינואר 2023:

תעריף BIM

תעריף 2023 עדכון תעריף הנדסת תנועה ותחבורה

טבלת נתונים לפי דיסציפלינות לפי נתיבי איילון

טבלת נתונים לפי דיסציפלינות אאאי

הערות לחישוב שכר טרחה תעריף תאום תשתיות

מהדורת ספטמבר 2022:

תצהיר לסיווג יועץ בהתאם לתעריפי נתא ליועצים שעתיים חיצוניים (PDF)

תעריפי שעה להתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים (PDF)

תעריף תאום מערכות (PDF)

תעריף נגישות מהיר לעיר (PDF)

תעריף יועץ בטיחות בעבודה -תנועה (PDF)

טבלת נתונים לפי דיסציפלינות לפי תעריף אאאי (PDF)

טבלת נתונים לפי דיסציפלינות לפי נתיבי איילון (PDF)

מהדורת מאי 2022:

תעריפי שעה של יועצים חיצוניים(PDF)

מהדורת אפריל 2022:

תעריף תכנון קוי תקשורת (PDF)

מהדורת מרץ 2022:

חוברת התעריפים (PDF)

נספח המקדמים(PDF)

סקר עצים(PDF)

הסדרי תנועה – שינוי אבני דרך (PDF)

תעריפי שעה של יועצים חיצוניים (PDF)

בטיחות בעבודה ותנועה(PDF)