Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

שבוע : 26 מאי - 1 יוני 2024

30 אירועים בשבוע

בתצוגה:

יום ראשון 26/05/2024

חסימת רמפת הכניסה ממחלף ההלכה לאיילון צפון

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף ההלכה לאיילון צפון.

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים".

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף ההלכה לאיילון צפון.

חסימת רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף ההלכה

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף ההלכה.

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים"

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף ההלכה.

חסימת רמפת היציאה למחלף רוקח מאיילון צפון

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף רוקח מאיילון צפון.

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים"

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף רוקח מאיילון צפון.

חסימת רמפת הכניסה ממחלף משה דיין לאיילון צפון

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף משה דיין לאיילון צפון.

העבודות הן במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים".

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף משה דיין לאיילון צפון.

חסימת רמפת הכניסה ממחלף קוממיות לאיילון צפון

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף קוממיות לאיילון צפון.

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים".

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף קוממיות לאיילון צפון.

חסימת רמפת הכניסה ממחלף קק"ל לאיילון דרום

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף קק"ל לאיילון דרום.

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים"

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף קק"ל לאיילון דרום.

חסימת רמפת היציאה למחלף קק"ל מאיילון דרום

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף קק"ל מאיילון דרום.

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים"

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף קק"ל מאיילון דרום.

חסימת רמפת היציאה מכביש 2 צפון לכביש 57

הלילה, יום ראשון 26/05/24, החל משעה 00:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה מכביש 2 צפון לכביש 57.

העבודות הן במסגרת פרויקט נתיבים מהירים.

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום ראשון 26/05/24, החל משעה 00:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה מכביש 2 צפון לכביש 57.

חסימת רמפת הכניסה ממחלף פולג לכביש 2 לצפון (לבאים ממערב)

הלילה, יום ראשון 26/5/24, החל משעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף פולג לכביש 2 לצפון (לבאים ממערב).

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים".

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום ראשון 26/5/24, החל משעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף פולג לכביש 2 לצפון (לבאים ממערב).

חסימת רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף ארלוזורוב

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף ארלוזורוב.

העבודות הן במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים".

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום ראשון, 26.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף ארלוזורוב.

חסימת רמפת הכניסה למחלף השלום מאיילון צפון

הלילה, יום ראשון 26/05/24 החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת תיסגר רמפת הכניסה למחלף השלום מאיילון צפון.  

הסגירה נועדה לצורך עבודות במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים".

הלילה, יום ראשון 26/05/24 החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת תיסגר רמפת הכניסה למחלף השלום מאיילון צפון.  

יום שני 27/05/2024

חסימת רמפות הכניסה והיציאה מאיילון צפון למחלף ההלכה

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה והיציאה מאיילון צפון למחלף ההלכה.

העבודות הן במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים".

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה והיציאה מאיילון צפון למחלף ההלכה.

חסימת רמפות הכניסה והיציאה מאיילון דרום למחלף קק"ל

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה והיציאה מאיילון דרום למחלף קק"ל.

העבודות הן במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים".

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה והיציאה מאיילון דרום למחלף קק"ל.

חסימת רמפת היציאה למחלף רוקח מאיילון צפון

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף רוקח מאיילון צפון.

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים"

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף רוקח מאיילון צפון.

חסימת רמפת היציאה מכביש 2 צפון לכביש 57

הלילה, יום שני 27/05/24, החל משעה 00:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה מכביש 2 צפון לכביש 57.

העבודות הן במסגרת פרויקט נתיבים מהירים.

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שני 27/05/24, החל משעה 00:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה מכביש 2 צפון לכביש 57.

חסימת רמפת הכניסה ממחלף קוממיות לאיילון צפון

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף קוממיות לאיילון צפון.

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים".

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף קוממיות לאיילון צפון.

חסימת רמפת הכניסה ממחלף משה דיין לאיילון צפון

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף משה דיין לאיילון צפון.

העבודות הן במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים".

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף משה דיין לאיילון צפון.

חסימת רמפת הכניסה ממחלף רוקח לאיילון דרום

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף רוקח לאיילון דרום.

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים"

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף רוקח לאיילון דרום.

חסימת רמפת היציאה למחלף ההלכה מאיילון דרום

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף ההלכה מאיילון דרום.

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים"

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף ההלכה מאיילון דרום.

חסימת רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף ארלוזורוב

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף ארלוזורוב.

העבודות הן במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים".

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שני, 27.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף ארלוזורוב.

חסימת רמפת הכניסה למחלף השלום מאיילון צפון

הלילה, יום שני 27/05/24 החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת תיסגר רמפת הכניסה למחלף השלום מאיילון צפון.  

הסגירה נועדה לצורך עבודות במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים".

הלילה, יום שני 27/05/24 החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת תיסגר רמפת הכניסה למחלף השלום מאיילון צפון.  

יום שלישי 28/05/2024

חסימת רמפת הכניסה ממחלף קוממיות לאיילון צפון

הלילה, יום שלישי, 28.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף קוממיות לאיילון צפון.

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים".

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שלישי, 28.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף קוממיות לאיילון צפון.

חסימת רמפות הכניסה והיציאה מאיילון צפון למחלף ההלכה

הלילה, יום שלישי, 28.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה והיציאה מאיילון צפון למחלף ההלכה.

העבודות הן במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים".

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שלישי, 28.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה והיציאה מאיילון צפון למחלף ההלכה.

חסימת רמפות הכניסה והיציאה מאיילון דרום למחלף קק"ל

הלילה, יום שלישי, 28.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה והיציאה מאיילון דרום למחלף קק"ל.

העבודות הן במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים".

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שלישי, 28.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה והיציאה מאיילון דרום למחלף קק"ל.

חסימת רמפת היציאה למחלף רוקח מאיילון צפון

הלילה, יום שלישי, 28.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף רוקח מאיילון צפון.

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים"

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שלישי, 28.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף רוקח מאיילון צפון.

חסימת רמפת היציאה מכביש 2 צפון לגשר האחדות

הלילה, יום שלישי 28/05/24, החל משעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה מכביש 2 צפון לגשר האחדות.

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים".

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שלישי 28/05/24, החל משעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה מכביש 2 צפון לגשר האחדות.

חסימת רמפות הכניסה ממחלף שבעת הכוכבים לאיילון דרום

הלילה, יום שלישי, 28.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה ממחלף שבעת הכוכבים לאיילון דרום. 

העבודות הן במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים".

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שלישי, 28.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה ממחלף שבעת הכוכבים לאיילון דרום. 

חסימת רמפת היציאה למחלף ההלכה מאיילון דרום

הלילה, יום שלישי, 28.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף ההלכה מאיילון דרום.

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים"

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שלישי, 28.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף ההלכה מאיילון דרום.

חסימת רמפת הכניסה ממחלף רוקח לאיילון דרום

הלילה, יום שלישי, 28.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף רוקח לאיילון דרום.

העבודות הן במסגרת "נתיבים מהירים"

מומלץ להתעדכן באפליקציית WAZE

הלילה, יום שלישי, 28.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף רוקח לאיילון דרום.

יום רביעי 29/05/2024

אין אירועים מתוכננים

יום חמישי 30/05/2024

שינויים בתנועה לרגל הקמת גשר ה-1000

שימו לב! 

החל מיום חמישי ה-30.5 ועד יום שישי ה-31.5 ייסגרו הרמטית נתיבי איילון בקרבת מחלף משה דיין, ראשון לציון. 

יש להימנע מהגעה לאזור 

יש להימנע מהגעה לאזור 

יום שישי 31/05/2024

אין אירועים מתוכננים

יום שבת 01/06/2024

אין אירועים מתוכננים