Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז למתן שירותי אספקה והפעלת מערך ניידות ואופנועי שירות

תאריך פרסום המכרז 07.02.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
04.04.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
56-18

מכרז מס' 56/18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי אספקה והפעלה של ניידות ואופנועי שירות בנתיבי איילון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

  1. תקופת ההתקשרות. תקופת ההתקשרות תכלול תקופת התארגנות בת 75 ימים, כהגדרתה במסמכי המכרז, בה יקים המציע הזוכה במכרז את מערך הניידות והאופנועים בהתאם לדרישות מסמכי המכרז, ולאחר מכן תקופת הפעלה בה יפעיל המציע הזוכה את מערך הניידות והאופנועים לתקופה של 36 חודשים ממועד סיום תקופת ההתארגנות ובכפוף למתן אישור הפעלה. לחברה תהא נתונה האופציה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד 36 חודשים נוספים מתום תקופת ההפעלה, והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות.
  2. תנאי סף. רשאים להגיש הצעות למכרז רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים, במצטבר, נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:

 

2.1 המציע הינו תאגיד רשום תושב ישראל.

2.2 המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976:

2.2.1 אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975.

2.2.2 אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

2.2.3 עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

2.2.4 עומד בדרישות בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות כפי שמוצגות בסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח-1998.

2.3 צירוף ערבות המכרז כמפורט במסמכי המכרז.

 

2.4 ניסיון המציע

2.4.1 המציע בעל ניסיון של 24 חודשים רצופים לפחות במהלך 36 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות, בניהול צי כלי רכב המונה לפחות שלושה כלי רכב בו זמנית.

2.4.2 המציע בעל ניסיון של 24 חודשים רצופים לפחות במהלך 36 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות, בהחזקת צי כלי רכב אותו הוא מנהל.

2.4.3 המציע הינו בעל ניסיון של 24 חודשים רצופים לפחות במהלך 36 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות, במתן שירותי דרך.

2.4.4 המציע מעסיק לפחות 8 עובדים בתקופה של 24 חודשים רצופים לפחות במהלך 36 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות.

2.5 איתנות פיננסית

 

לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים 2015, 2016 ו- 2017 ועד למועד הגשת ההצעות 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי'.

 

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

  1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
  2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  3. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 7.3.2019 עד השעה 12:00, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ.
  4. מפגש המציעים יתקיים ביום 14.2.2019 בשעה 11:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.
  5. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, על פי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
  6. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
  7. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.