Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת מס' 48/19 למתן שירותי ניהול, תפעול ואחזקה של מסופי תחבורה ציבורית

תאריך פרסום המכרז 31.10.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
16.01.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
48/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול, תפעול ואחזקה של מסופי תחבורה ציבורית.

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל-12 חודשים קלנדריים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספת, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

 • תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
 • בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
 • החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, העניק המציע בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו שירותי ניהול ותפעול מבנים ל-4 גופים ציבוריים שונים, בהיקף של 200,000 מ"ר במצטבר לפחות, כאשר לפחות עבור 2 גופים ציבוריים מתוך ארבעת הגופים הציבוריים הוענקו שירותי ניהול ותפעול בשטחים הפנימיים של המבנים.
 • החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, העניק המציע בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו שירותי אחזקת מבנים ומערכות, ל-4 גופים ציבוריים שונים, בהיקף של 80,000 מ"ר לפחות לכל גוף ציבורי.
 • החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, הפעיל המציע בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו מוקדי שירות מאוישים וממוחשבים לצורך ניהול, תפעול ואחזקת מבנים באמצעות תוכנות ניהול/אחזקת נכסים ייעודיות, עבור-4 גופים ציבוריים שונים.
 • עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
  • למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 20 מיליון ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2015, 2016, 2017, 2018 (לא כולל מע"מ);
  • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
 • המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 150,000 ש"ח כמפורט בסעיף 6 לחוברת תנאי המכרז;
 • השתתפות חובה במפגש המציעים;

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. מפגש המציעים. מפגש המציעים יתקיים ביום 17.11.2019 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון במסוף סובידור, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב.
 4. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 21.11.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל: talc@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 8.12.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.
 7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 8. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.