Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק כספק יחיד אקסיומה פתרונות מידע בע"מ

תאריך פרסום המכרז 03.01.2023
תאריך אחרון להגשת מועמדות
17.01.2023
12:00
סטטוס
סגור

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק כספק יחיד אקסיומה פתרונות מידע בע"מ

ועדת מכרזים של נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונת החברה להכריז על אקסיומה
פתרונות מידע בע"מ כספק יחיד לענין אספקת רישוי לתוכנות Schiforma בהתאם למפורט בחוות הדעת
המצורפת בזאת, של הגורם המקצועי מטעם החברה אשר ערך בדיקה בעניין (להלן: "חוות הדעת").
בהמשך לאמור בחוות הדעת, מבדיקה שקיים הגורם המקצועי והחברה עולה כי הספק הינו הגורם היחיד
המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות בהתאם למצב הידוע בעת מתן הודעה זו.
תקופת ההתקשרות הינה ל- 5 שנים + 3 שנות אופציה.
סכום ההתקשרות הינו כ-4.4 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ).
גורם הסבור כי ביכולתו לבצע את השירות הנדרש ו/או להשיג בדבר קביעה בחוות הדעת, להודיע בתוך 14
ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, לוועדת מכרזים של החברה במיילshire@ayalonhw.co.il לידי עו"ד
שיר אקשטיין , על כוונה זו, בצירוף פירוט בדבר ניסיונו בתחום (הסברים אודות השירות המסופק מטעמו
והתאמתו למתן השירות הנדרש, פירוט אודות עבודות עבר בתחום וכל פרט רלוונטי להבהרה אודות ניסיונו
בתחום המבוקש), לרבות פרטי זיהוי מלאים (שם הגורם/התאגיד/ ת.ז./ח.פ.), איש הקשר מטעם הגורם,
מספרי התקשרות, דוא"ל, וכל פרט נדרש אחר ליצירת קשר. מובהר כי בהיעדר פרטים ליצירת קשר, לא
ניתן לבדוק את הפניה וזו לא תחשב כפניה לפי תקנה 3(א)(2) לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993. על גורם שבכוונתו להודיע כמפורט לעיל, לוודא כי קיבל אישור על קבלת הדוא"ל בנדון.

ככל שתתקבל פניה מטעם גורם הטוען כי הוא מסוגל לבצע את השירות נשוא הודעה זו, תדון ועדת המכרזים
בענין ותתן את החלטתה.

בברכה,