Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

חברת נתיבי איילון בע"מ בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכת זיהוי רכבים על ידי צילום

תאריך פרסום המכרז 03.08.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
10.11.2020
12:00
סטטוס
סגור

חברת נתיבי איילון בע"מ

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכת זיהוי רכבים על ידי צילום

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת בבקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכת זיהוי רכבים על ידי צילום ("הפניה"), כדלקמן:

  1. נתיבי איילון הינה חברה ממשלתית הממונה על קידום התכנון והביצוע של פרויקטים תחבורתיים, ומהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה.
  2. החברה מבצעת כיום מספר פרויקטים בפריסה ארצית אשר במסגרתם תיגבה אגרה מסוגים שונים ממשתמשי הדרך ו/או יידרש צילום הרכבים מסיבות שונות, לרבות פרויקטים טכנולוגיים מתוכננים בהם עשוי להיגבות אגרה בשטחים ספציפיים אשר חלקם עירוניים.
  3. לאור זאת, בוחנת החברה קיומם של פתרונות טכנולוגיים מסוגים שונים אשר יאפשרו זיהוי של הימצאות רכביהם של משתמשי הדרך באזורים מוסכמים, ולצורך כך מבקשת החברה לבחון מערכת לצילום וזיהוי לוחיות הרישוי של רכבים (להלן: "הפתרון").
  4. במסגרת פניה זו, החברה מבקשת לקבל מידע אודות מגוון רחב פתרונות אפשריים, ובמסגרת זו בחינת הצטיידות במערכת אשר תאפשר זיהוי חד ערכי של לוחית הרישוי (ALPR) של כלי רכב, תוך התבססות על מערך צילום וזיהוי וזאת בעת מעבר בנקודות בקרה בצירי תנועה מוגדרים ("שערים"). הפתרון נדרש להיות ישים עבור מגוון סוגי שערים אשר עשויים לכלול החל מנתיב בודד ועד חמישה נתיבים.
  5. מידע נוסף אודות הפתרון הנדרש, אופן הגשת המענה לפניה זו, הדרישות בהן על הפתרון לעמוד, מידע הנדרש במסגרת המענה ותנאי הפניה המלאים מפורטים באתר האינטרנט של החברה שכתובתו ayalonhw.co.il תחת לשונית מכרזים והתקשרויות (להלן: "אתר האינטרנט"). ניתן להגיש מענה לפניה עד לא יאוחר מיום 10.11.2020 שעה 12:00,בהתאם להנחיות המפורטות באתר האינטרנט. בקשה שתועבר אל החברה בדרך אחרת ושלא כמפורט באתר האינטרנט, לא תטופל.

6.בכל מקרה של אי בהירות ו/או לצורך שאלות ובירורים בקשר עם פניה זו ו/או תנאיה, ניתן לפנות עד לא יאוחר מיום  31.08.2020    לעו"ד רחלי זילברברג, באמצעות דוא"ל:yaarak@ayalonhw.co.il.

7. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה אינה מתחייבת לקבל כל מענה לפניה, וכי אין בפניית החברה לגורם כזה או אחר בכדי להקנות לו כל זכות משפטית כלפי החברה. הפניה אינה בגדר הליך מכרזי או תחרותי כלשהו ואין בו התחייבות להתקשרות עם החברה. החברה רשאית לבטל את פנייתה זו בכל שלב שהוא מכל סיבה שהיא.