Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

פניה לקבלת הצעות להשכרת דיור מותאם למשרדים באזור המרכז עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

חברת נתיבי איילון בע"מ, חברה ממשלתית (להלן: "המזמינה"), מבקשת לקבל הצעות להשכרת דיור מותאם למשרדים באזור המרכז, בטווח שטח ברוטו של בין 2,500 מ"ר עד לכ- 3,500 מ"ר (להלן: "הדיור").

1.  הדיור ימצא בתחום המוניציפאלי של הערים תל אביב, רמת גן, גבעתיים, חולון, בת ים, ראשון לציון, רחובות, בסמיכות ובקרבה גבוהה לתחנות הרכבת בציר נתיבי איילון.

2.  ניתן להציע דיור בכל שלב בניה ובתנאי שיאפשר סיום התאמות ואכלוס המושכר עד לא יאוחר מסוף שנת 2018.

3.   ייעוד הדיור יהיה למשרדים או כזה המתאים לייעוד למשרדי ממשלה שונים.

4.   הדיור יהיה בעל נגישות גבוהה לתחבורה ציבורית, חניות צמודות לדיור וגישה לאנשים עם מוגבלויות.

5.   עבודות ההתאמה בדיור שייבחר יבוצעו בהתאם לפרוגרמת שטחים ולאפיון הנדסי שימסרו למשכירים הפוטנציאליים על ידי המזמינה, ובהתאם להנחיות שיועברו על ידה.

6.   מובהר בזה, כי המזמינה לא תשלם דמי תיווך.

7.   המשכיר יידרש להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כתנאי להתקשרות עמו.

8.   אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, ואם וככל שתתבצע התקשרות היא תתבצע בכפוף לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 ותקנותיו ובהתאם להנחיות ועדת המכרזים של המזמינה. למען הסר ספק מובהר, כי אין בפניית המזמינה לגורם כזה או אחר בכדי להקנות לו כל זכות משפטית כלפי המזמינה, וכי ההתקשרות עם המזמינה תכנס לתוקפה רק בכפוף ולאחר חתימת הסכם התקשרות מחייב על ידי מורשי החתימה של המזמינה.

9.   המזמינה רשאית לבטל את ההליך בכל שלב שהוא מכל סיבה שהיא, ובכלל זה בשל אילוצים תקציביים.

10.   למען הסר ספק, מובהר כי המזמינה, לפי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, תהא רשאית לערוך הליכים נוספים בקשר עם איתור ושכירת הדיור ו/או שלא לפנות למי מבין משתתפי פניה זו לצורך שכירת הדיור, ובכלל זה להתקשר עם כל גורם אחר לצורך שכירת הדיור, הכל בהתאם להוראות הדין.

11.   ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך 90 ימים. המזמינה תהא רשאית לבקש מהמשתתפים (או מי מהם) להאריך את תוקף הצעתם לתקופות נוספות.

12.   המזמינה תהא רשאית לפנות למשתתפים (או מי מהם) ו/או לצדדים שלישיים בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן. תגובת המשתתפים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה.

13.   מובהר בזאת, כי המזמינה תהא רשאית לערוך סיורים במבנים המוצעים ולבדוק את תכניות המבנים לצורך התרשמות מטיבם מהתאמתם לצרכי המזמינה, ולקחת בחשבון כל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא המזמינה לנכון ובכפוף לכל דין.

14.   יש להגיש פרטים בגין הנכסים המוצעים יחד עם המסמכים והפרטים הנדרשים כפי שפורטו לעיל למנהל הפרויקט מטעם המזמינה, מר ניר סוסינסקי, במייל : nir@adamamit.com, עד ליום 30/11/2017.

15.   ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות פניה זו יהיו חתומים בחתימה מלאה של מורשי החתימה מטעם המשתתף.