Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) 22/20 לביצוע סקר מיסעה בכבישים בשיטת PAVER, סקרי גליות וסקרי אינוונטר למערכות כביש שונות עבור חברת נתיבי איילון

תאריך פרסום המכרז 06.04.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
28.05.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
22/20

מכרז ממוכן (מקוון) 22/20

לביצוע סקר מיסעה בכבישים בשיטת PAVER, סקרי גליות וסקרי אינוונטר למערכות כביש שונות עבור חברת נתיבי איילון

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע סקר מיסעה בכבישים בשיטת PAVER, סקרי גליות וסקרי אינוונטר למערכות כביש שונות, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon .

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של- 12 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה למכרז זה, רק מציע העונה, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, על כל התנאים הבאים, במצטבר:

1.1    בעל ניסיון החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע סקרי מצב נזקים, בהיקף מצטבר של 1,000 ק"מ, עבור גופים ציבורים המחזיקים בדרכים עירוניים ו/או בינעירוניים ו/או דרכים מהירות.

1.2   בעל ניסיון החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע סקרי אינוונטר של חלקי הכביש וסביבתו, בהיקף מצטבר של 1,000 ק"מ עבור גופים ציבורים המחזיקים בדרכים עירוניים ו/או בינעירוניים ו/או דרכים מהירות.

1.3 המציע מעסיק בעצמו או קשור בהסכם התקשרות (אשר יעמוד בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות) עם מתכנן מבנה מיסעות העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

1.3.1 בעל ניסיון החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במתן שירותי תכנון בתחום שיקום מיסעות קיימות בהיקף מצטבר של 500 ק"מ.

1.3.2 בעל ניסיון החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות בביצוע סקרי נזקים חזותיים וביצוע בדיקות סיבולת מבנה כביש בהיקף מצטבר של 500 ק"מ.

1.4  המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון;

1.5 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

2. צירוף מסמכים ואסמכתאות. את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית הייעודית לכך. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז. לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג: מסמכי חובה, מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה), הודעות נוספות ומסמכי רשות.

3. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר אינטרנטי מקוון בשם "דקל מכרז" ואשר כתובתו הינה: https://bids.dekel.co.il/ayalon. (להלן: "כתובת האתר המקוון") המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

4. מפגש מציעים. מפגש מציעים (אינו חובה) יתקיים ביום 22.4.2020 בשעה 12:00, במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ.

5. שאלות הבהרה. ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד השעה 12:00 ביום 26.4.2020 באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.

6. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 28.5.2020 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.

8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

9. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.