Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי אדריכלות מבנה לפרויקט "נתיבים מהירים"

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
42-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי אדריכלות מבנה לפרויקט "נתיבים מהירים" (הסכם מסגרת), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים במכרז תהא לתקופה של 24 חודשים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי נתיבי איילון. לנתיבי איילון תהא מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:

   2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

   2.2 מעסיק בעצמו, , ביחסי עובד-מעביד (כשכירים) לפחות את אנשי הצוות הבאים:

          2.2.1 אדריכל העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

               2.2.1.1 בעל נסיון  של 8 שנים לפחות בתכנון אדריכלי של גשרים לכלי רכב או רכבת או להולכי רגל;

               2.2.1.2  ב-8 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי תכנון אדריכלי, במשך שנתיים רצופות לפחות, עבור 3 גשרים לכלי רכב או רכבת או להולכי רגל לפחות, ששטח המיסעה המצטבר של הגשרים הנ"ל הינו 7,500 מ"ר לפחות.

          2.2.2 אדירכל העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

               2.2.2.1 בעל נסיון של 8 שנים לפחות בתכנון אדריכלי של מבנה משרדים ו/או מבנה מסחר ו/או מבנה ציבור;

               2.2.2.2 ב-8 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי תכנון אדריכלי, במשך שנתיים רצופות לפחות, בפרויקט אחד לפחות שכלל תכנון מבנה משרדים ו/או מבנה מסחר ו/או מבנה ציבור  ששטחו 50,000 מ"ר לפחות.

               2.2.2.3  ב-10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי תכנון אדריכלי למבני משרדים ו/או מבני מסחר ו/או מבני ציבור ששטחם המצטבר עולה על 100,000 מ"ר.

               2.2.2.4  ב-10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי תכנון אדריכלי בפרויקט הכולל חניון בנוי בקומות בעל למעלה מ-500 מקומות חניה.

               2.2.2.5  ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי פיקוח עליון לפרויקט אחד לפחות, שכלל מבנה משרדים ו/או מבנה מסחר ו/או מבנה ציבור ששטחו הוא 20,000 מ"ר לפחות.

               2.2.2.6 מובהר, כי המציע רשאי, אך אינו חייב, להציג בהצעתו אדריכל אחד העונה הן על תנאי הסף המפורטים בסעיף 2.2.1 לעיל, והן על תנאי הסף המפורטים בסעיף 2.2.2 להלן.

          2.2.3 שני אדריכלים נוספים, אשר כל אחד מהם הנו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון מבני משרדים ו/או מבני מסחר ו/או מבני ציבור ו/או גשרים לכלי רכב או רכבת או להולכי רגל.

          2.2.4 שני הנדסאים בעלי ניסיון של 3שנים לפחות בתכנון של מבני משרדים ו/או מבני מסחר ו/או מבני ציבור ו/או גשרים לכלי רכב או רכבת או להולכי רגל.

   2.3 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

   2.4 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5.  הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בסמוך לתחנת הרכבת ת"א סבידור מרכז, רחוב על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, תל-אביב, וזאת לא יאוחר מיום 1.11.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום 16.10.2018 בשעה 13:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. הנוכחות במפגש המציעים אינה חובה.

7. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

8. נתיבי איילון רשאיתף על פי שיקול דעתה הבלעדי, מנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).