Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על כוונת נתיבי איילון בע"מ להתקשר עם חברת תים תוכנה כספק יחיד

תאריך פרסום המכרז 24.01.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות
07.02.2021
12:00
סטטוס
סגור

 הודעה על כוונת נתיבי איילון בע"מ להתקשר עם חברת תים תוכנה כספק יחיד

בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג -1993, וועדת מכרזים של חברת נתיבי איילון בע"מ, מודיעה בזאת על כוונתה להכריז על חברת תים נטקום כספק יחיד בהתאם למפורט בחוות הדעת המצורפת בזאת, של הגורם המקצועי מטעם החברה אשר ערך בדיקה בענין (להלן:"חוות הדעת").

בהמשך לאמור בחוות הדעת, מבדיקה שקיים הגורם המקצועי והחברה עולה כי הספקים הנם הגורמים היחידים המסוגלים לבצע את נושא ההתקשרות בהתאם למצב הידוע בעת מתן הודעה זו.

לפרסם את כוונתה להתקשר עם ספקים אשר לדעתה הינם ספקים יחידים, בהתאם לתקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים המצורפת לרשימה ולחוות הדעת המצורפות ביחס לכל נושא, כמפורט להלן.

 

 

נושא ההתקשרות

  החברה ח"פ הערכת שווי ההתקשרות כולל מע"מ תקופת ההתקשרות בשנים

הסבר

רישוי ותמיכה מערכת ניהול תהליכים AgilePoint תים נטקום בע"מ 511489429 169,947.18 3 שנים

הנציגה הבלעדית של היצרן בישראל, לפיכך מי שבידיו הזכויות על פי דין והיחיד המסוגל לתת שרות זה.

 

פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מ-14 ימי עבודה ממועד פרסומה. כל פניה ביחס להודעה זו יש להעביר לחברה בדואר רשום בלבד, לפי הכתובת הבאה: חברת נתיבי איילון בע"מ, רח' שדרות נים 2, עזריאלי הראשונים, ראשון לציון, לידי הגב' אפרת גרינשפון, מערכות מידע.