Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז 81/19 לשכירת נכס בדרך חיל השריון 104 בתל אביב-יפו

תאריך פרסום המכרז 01.12.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
22.12.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
81/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לשכירת נכס בדרך חיל השריון 104 בתל אביב-יפו, בשטח של כ- 72 מ"ר (הכולל מבנה ורחבת חניה) הידוע כחלק מחלקה 43 בגוש 7066, כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות. החברה תשכיר את הנכס למציע הזוכה במכרז לתקופה בסיסית בת 12 חודשים, עם אופציות שנתונות לחברה להאריך את הסכם השכירות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. הנכס. השכרת הנכס בהתאם להוראות מכרז זה, מתייחסת לשכירת הנכס במלואו ובמצבו הקיים במועד פרסום המכרז "AS-IS" ללא כל מצג ו/או התחייבות מצד נתיבי איילון.
3. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לחברה בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931247). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
4. עיון במסמכים. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ayalonhw.co.il תחת הלשונית "מכרזים".
5. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאסמכתאות כנדרש במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בראשון לציון, שדרות נים 2, קומה 7 (מגדל עסקים עזריאלי ראשונים), לא יאוחר מיום 22.12.19 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. מפגש מציעים יתקיים ביום 8.12.19 בשעה 16:00. מקום המפגש יהיה בנכס עצמו (דרך חיל השריון 104, תל אביב-יפו). המעוניינים להשתתף במפגש המציעים מתבקשים להעביר הודעה בכתב לחברה לצורך הרשמה למפגש, לפחות 48 שעות קודם למועד המפגש, בה יפורטו פרטי הנציג מטעם המשתתף (שם מלא + מס' טלפון + כתובת דוא"ל), וזאת באמצעות דוא"ל: chenf@ayalonhw.co.il. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.
8. מחיר מינימום. תשומת לב המציעים מופנית למחיר המינימום הקבוע להגשת ההצעות במכרז.
9. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).