Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 11/19 - פרויקט "כביש 200 - שלב ב'" - ביצוע עבודות עפר, תימוך, גישור, סלילה, תשתיות חשמל, תקשורת, מים, ביוב וניקוז, פיתוח וגינון

תאריך פרסום המכרז 07.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
11/19

מכרז מס' 11/19 – פרויקט "כביש 200 – שלב ב'" – ביצוע עבודות עפר, תימוך, גישור, סלילה, תשתיות חשמל, תקשורת, מים, ביוב וניקוז, פיתוח וגינון

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות לביצוע עבודות עפר, תימוך, גישור, סלילה, תשתיות חשמל, תקשורת, מים, ביוב וניקוז, פיתוח וגינון בפרויקט "כביש 200 – שלב ב'" (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1.תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל-28 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

2.תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז, ועומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווגים 200ג'(5) ו- 300ג'(5);
2.2 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווגים הנ"ל;
2.3 המציע הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן ראשי, בביצוע פרויקט תחבורתי אחד לפחות שביצועו הושלם, בדרך מהירה או בדרך בינעירונית, אשר כלל עבודות סלילה ובטונים, תשתיות תת קרקעיות והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, בהיקף כספי של לפחות 60 מיליון ש"ח (בערכים נומינאליים ולפני מע"מ);
או לחילופין –
המציע הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן ראשי, בביצוע שלושה פרויקטים תחבורתיים לפחות שביצועם הושלם, אשר כל אחד מהם בוצע בדרך מהירה או בדרך בינעירונית וכלל עבודות סלילה ובטונים, תשתיות תת קרקעיות והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, ובהיקף כספי של לפחות 30 מיליון ש"ח (בערכים נומינאליים ולפני מע"מ), כל אחד;
2.4 המציע הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן ראשי, בביצוע עבודות גישור בשטח כולל (במצטבר) של 7,500 מ"ר לפחות, אשר כללו לפחות גשר אחד (במסגרת פרויקט אחד) בשטח כולל של 3,000 מ"ר לפחות;
2.5 המציע עומד בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
2.5.1 למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 50,000,000 ש"ח בשלוש השנים האחרונות (במילים: חמישים מיליון ש"ח) (כולל מע"מ);
2.5.2 המציע הנו בעל הון עצמי של לפחות 10,000,000 ש"ח (במילים: עשרה מיליון ש"ח), כמפורט בדוחות הכספיים האחרונים של המציע;
2.5.3 הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשלוש השנים האחרונות, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס);
2.5.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.6 המציע המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 3,000,000 ש"ח (ובמילים: שלושה מיליון שקלים חדשים) כמפורט במסמכי המכרז;
2.7 המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3.צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4.מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה, את המפרט המיוחד, כתב הכמויות ותוכניות הבימוע. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5.רכישת מסמכי המכרז. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז עד ליום 31.3.2019 במשרדי נתיבי איילון, בכתובת שד' נים 2, ראשון לציון (מגדל עזריאלי ראשונים, קומה 7), בימים א'-ה' בין השעות 14:00-09:00, בעבור סכום של 5,000 ₪, אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא.

6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 4.4.2019 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל.

7. סיור קבלנים יתקיים ביום 17.3.2019 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי נתיבי איילון. ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה.

8. פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 26.3.2019, באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: shanil@ayalonhw.co.il, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר עם מסמכי המכרז.

9. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.