Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 2/20 לשכירת נכס בדרך חיל השריון 104 בתל אביב-יפו

תאריך פרסום המכרז 08.01.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
28.01.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
2/20

מכרז מס' 2/20

לשכירת נכס בדרך חיל השריון 104 בתל אביב-יפו

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לשכירת נכס בדרך חיל השריון 104 בתל אביב-יפו, בשטח של כ- 72 מ"ר (הכולל מבנה ורחבת חניה) הידוע כחלק מחלקה 43 בגוש 7066, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות. החברה תשכיר את הנכס למציע הזוכה במכרז לתקופה בסיסית בת 12 חודשים, עם אופציות שנתונות לחברה להאריך את הסכם השכירות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. הנכס. השכרת הנכס בהתאם להוראות מכרז זה, מתייחסת לשכירת הנכס במלואו ובמצבו הקיים במועד פרסום המכרז "AS-IS" ללא כל מצג ו/או התחייבות מצד נתיבי איילון.

3את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית.

ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לחברה בימים א'-ה' בין   השעות 9:00-14:00  (טלפון: 03-6931247).

המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

4. עיון במסמכים. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ayalonhw.co.il תחת הלשונית "מכרזים".

5. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאסמכתאות כנדרש במסמכי המכרז.

6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בראשון לציון, שדרות נים 2, קומה 7 (מגדל עסקים עזריאלי ראשונים), לא יאוחר מיום 28.1.20 עד השעה 12:00 בצהריים.

7. המעוניינים לסייר בנכס מתבקשים להעביר הודעה בכתב לחברה, בה יפורטו פרטי הנציג מטעם המשתתף (שם מלא + מס' טלפון + כתובת דוא"ל), וזאת באמצעות דוא"ל: chenf@ayalonhw.co.il

8. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).