Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז פומבי 80/19 לאספקת מוצרים בתחום אבטחת המידע עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 26.09.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
17.11.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
80/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לאספקת מוצרי אבטחת מידע, בהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת, כדלקמן:

  1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספת, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
  2. מוצרים נוספים: ככל והחברה תידרש למוצר אבטחת מידע, הקשור מעצם טבעו וטיבו למוצרי אבטחת המידע, ואינו נכלל באחד מסלי הפתרונות המפורטים במסמכי המכרז, רשאית החברה לפנות לספקי המסגרת בסלי הפתרונות השונים בפניה פרטנית לקבלת הצעות מחיר ביחס לאספקת מוצר אבטחת המידע, כמפורט בסעיף 1.7 לחוברת תנאי המכרז, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • תנאי סף:

 

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים (בחלוקה לפי סלי הפתרונות אליהם מגיש המציע את הצעתו) במצטבר, כדלקמן:

 • תנאי סף כללים (נדרש ביחס לכלל המציעים):
  1. עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
  2. המציע הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באספקת מוצרי אבטחת מידע, הטמעה ואינטגרציה (כולל מתן שירותי תחזוקה) עבור עשרה לקוחות לפחות בעלי מאה (100) תחנות עבודה לפחות כל אחד.
  3. המציע הינו משווק מורשה לרישוי, התקנה ותמיכה של לפחות שלושה (3) מוצרי אבטחת מידע של היצרנים המפורטים להלן:
   1. משווק מורשה של מוצרי חברת SYMANTEC ;
   2. משווק מורשה של מוצרי חברת CISCO ;
   3. משווק מורשה של מוצרי חברת FORCE POINT;
   4. משווק מורשה של מוצרי חברת CHECKPOINT ;
   5. משווק מורשה של מוצרי חברת JUNIPER ;
   6. שווק מורשה של מוצרי חברת PALO ALTO;
   7. משווק מורשה של מוצרי חברת F5;
   8. משווק מורשה של מוצרי חברת OPSWAT;
  4. מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד), או לחלופין קשור בהסכם התקשרות, עם לפחות שלושה (3) מומחים בתחום תקשורת מחשבים ואבטחת המידע hands-on, בהיקף של משרה מלאה כל אחד, אשר כל אחד מהם עומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:
   1. בעל שלוש (3) שנות ניסיון לפחות בהטמעה ותחזוקה של לפחות שלושה מוצרי תקשורת ואבטחת מידע , המפורטים בסעיף 1.5.1 לעיל(
   2. בעל הסמכות/הכשרות מקצועיות בתחום התקשורת מחשבים ואבטחת המידע hands-on, בהיקף מצטבר של כ- 300 שעות לפחות;
  5. אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
  6. בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

  1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
  2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 • מפגש מציעים. זולת אם ייקבע אחרת, מפגש המציעים יתקיים ביום 17.11.2019 בשעה 12:00. ההשתתפות במפגש אינה חובה. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה הממוקמים במגדל עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2, ראשון לציון (קומה 7). המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן.
 • שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 29.10.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל talc@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 • הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 14.11.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

 

 1. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 2. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).