Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ספירות תנועה (הסכם מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
7/16

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון"), מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ספירות תנועה (הסכם מסגרת), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל-24 חודשים. לחברה ניתנת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת. אין בתקופת ההתקשרות ו/או בהארכתה כדי לחייב את החברה להזמין מהמציע הזוכה או ממי מבין מהמציעים הזוכים במכרז, במידה ויהיה יותר מזוכה אחד, שירותים בהיקף כלשהו. נפקותה של תקופת ההתקשרות היא לעניין חובתו של המציע הזוכה לבצע את השירותים שיידרשו ממנו על ידי החברה בהתאם להצעתו ובהתאם למכרז זה ולמסמכיו, לרבות הסכם ההתקשרות.
2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 בעל ניסיון משנת 2012 ואילך בביצוע ספירות תנועה עבור גופים ציבוריים, בהיקף כספי שנתי ממוצע של לפחות 300,000 ₪ (במילים: שלוש מאות אלף ש"ח) בכל אחת מהשנים 2012, 2013, 2014 ו-2015;
לעניין זה, "גופים ציבוריים" – לרבות: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מלכ"ר ממשלתי, תאגידים ממשלתיים או עירוניים, וזכיין כביש 6.
2.3 המציא ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסכום של 50,000 ₪ (במילים: חמישים אלף ש"ח), כמפורט במסמכי המכרז;
2.4 בעל הסמכה לתקן 9001:2000 ISO או לתקן 9001:2008 ISO;
2.5 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,200 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי החברה, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207).
5. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. תשומת לב המציעים מופנית לכך שההצעה הזולה ביותר שתוגש למכרז (מבין ההצעות הכשרות), אשר תהווה הנחה ממחירי כתב הכמויות, וההפרש באחוזים בינה לבין ההצעה הכשרה הבאה אחריה בשווייה יעלה על 7% (לא כולל מע"מ) – תיפסל.
7. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 20.3.16 עד השעה 12:00 בצהריים.
8. מפגש מציעים יתקיים ביום 3.3.16 בשעה 14:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו ¬¬¬¬03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
9. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
10. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
11. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
12. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.