Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד- גופי תשתית ורשויות ממשלתיות לצורך טיפול בתשתיות שבתחומן.

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

בהתאם לתקנה 3(29) ותקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 ("התקנות"), מודיעה בזאת חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") על כוונתה להתקשר עם גופי תשתית ורשויות ממשלתיות לצורך טיפול בתשתיות שבתחומן.

ההתקשרות המבוקשת הנה לצורך לתכנון, ביצוע, הסטה, העתקה וכיו"ב של תשתיות המשויכות לגופי תשתית שונים ("טיפול בתשתיות").

חוות הדעת:

לצורך הטיפול בתשתיות נדרשת החברה להתקשר עם גופי תשתית שונים לצורך ביצוע בפועל של הקמת, העתקת או הסטת תשתית או טיפול בתשתיות או לפיקוח על עבודות אלה.

בנוסף לאמור, חלק מהפרויקטים השונים אותם מבצעת החברה מבוצעים בתוך שטחים אשר האחריות להם מוטלת על רשויות ממשלתיות ספציפיות. לעיתים, נדרשת החברה, על פי דרישות הרשויות, להתקשר עם הרשות שבתחומה נמצא הפרויקט, להעביר חלק מביצוע העבודות לביצועה של הרשות, להעביר לרשות את התקציב הנדרש לביצוע העבודה או לפיתוח תשתיות אחרות בתחומה.

כל פעילות של טיפול, הקמה, מיגון והעתקה בתשתיות המשויכות לגופים שיפורטו להלן, מחויבים, בהיעדר הסכם אחר, להתבצע על ידי אותו גוף שהתשתית בוצעו על ידה ו/או ע"י מי מטעמו בלבד, ולא ניתן לבצע את העבודה באמצעות ספק אחר.

זאת ועוד, כאשר פועלת החברה בתחומי רשות ממשלתית או רשות מקומית כזאת או אחרת, בהם הרשות היא הגורם היחידי המוסמך לפעול בתחום התשתיות, יתכנו מקרים בהם הרשות מחייבת את החברה לבצע באמצעותה בלבד עבודות בתשתיות שבבעלותה ובאחריותה.

להלן פירוט גופי התשתית איתם עובדת החברה באופן תדיר אשר דורשות את ביצוע עבודות התשתית באופן עצמאי: חברת חשמל לישראל, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ,  מקורות חברת מים בע"מ, חברת רכבת ישראל בע"מ, נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה, הוט טלקום שותפות מוגבלת, פרטנר תקשורת בע"מ, סלקום ישראל בע"מ, די.בי.אס שירותי לווין (1998) – YES, חברת קו צינור נפט אילת אשקלון בע"מ, תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (תש"ן),           איגוד ערים דן לתשתיות איכות סביבה (ביוב), חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, רשות העתיקות, רשות נחל הירקון, רשות ניקוז שורק – לכיש, קרן קיימת לישראל, רשות הטבע והגנים, חברת נמלי ישראל בע"מ, חברת נמל אשדוד בע"מ, משטרת ישראל, רשויות מקומיות ותאגידי המים והביוב העירוניים אשר דורשים את ביצוע עבודות התשתית שבאחריותן באופן עצמאי.

פניות:

פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מ-14 ימי עבודה ממועד פרסומה. כל פניה ביחס להודעה זו יש להעביר במייל InbarN@ayalonhw.co.il  לידי ענבר ניצני  בצירוף פרטי זיהוי מלאים (שם הגורם/התאגיד/ ת.ז./ח.פ.), איש הקשר מטעם הגורם, מספרי התקשרות, דוא"ל, וכל פרט נדרש אחר ליצירת קשר.