Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק זר יחיד - חברת Waycare

תאריך פרסום המכרז 31.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק זר יחיד – חברת Waycare

ועדת המכרזים של נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונת החברה להכריז על חברת Waycare כספק זר יחיד לעניין אספקת פלטפורמה טכנולוגית לניהול תנועה באמצעות שימוש במידע בזמן אמת, המאחדת נתונים מתוך מקורות מידע עירוניים, כלי רכב ואמצעי תחבורה נוספים ומשלבת פתרונות מגוונים המותקנים במרכזי ניהול התנועה העירוניים, חמ"לים משטרתיים, צוותי רפואה, רכבי חילוץ, רכבי תחזוקה וגרר ועוד ; וזאת בהתאם למפורט בחוות הדעת המצורפת בזאת, של הגורם המקצועי מטעם החברה אשר ערך בדיקה בעניין (להלן: "חוות הדעת").

בהמשך לאמור בחוות הדעת, מבדיקה שקיים הגורם המקצועי עולה כי בהיעדר יצרן מקומי בישראל, בעל מוצרי מדף לשימושים תחבורתיים, הספק הינו גורם זר המסוגל לספק מוצרי מדף מוכחים וקיימים של המערכות הנדרשות על ידי החברה בהתאם למצב הידוע בעת מתן הודעה זו.

תקופת ההתקשרות הינה לשנה.
מסגרת ההתקשרות הינה כ- 440 אלף ₪ (לא כולל מע"מ).

גורם הסבור כי ביכולתו לספק את השירות הנדרש ו/או להשיג בדבר קביעה בחוות הדעת, להודיע בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, לוועדת מכרזים של החברה במיילyaelpa@ayalonhw.co.il לידי יעל פטקין, על כוונה זו, בצירוף פירוט בדבר ניסיונו בתחום, לרבות פרטי זיהוי מלאים (שם הגורם/התאגיד/ ת.ז./ח.פ.), איש הקשר מטעם הגורם, מספרי התקשרות, דוא"ל, וכל פרט נדרש אחר ליצירת קשר. מובהר כי בהיעדר פרטים ליצירת קשר, לא ניתן לבדוק את הפניה וזו לא תחשב כפניה לפי תקנה 3(א)(2) לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993.

ככל שתתקבל פניה מטעם גורם הטוען כי הוא מסוגל לבצע את השירות מושא הודעה זו, תדון ועדת המכרזים בעניין ותיתן את החלטתה.