Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על התקשרות עם חברת (MMMׂ) Mobile Market Monitor("MMM"), כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות.

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים ("התקנות"), מודיעה בזאת החברה על כוונתה להתקשר עם חברת (MMMׂ) Mobile Market Monitor("MMM"), כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות.
ההתקשרות המבוקשת הנה לצורך אספקת תוכנה לניהול וביצוע סקר הרגלי נסיעה, המתוכנן להתבצע על ידי מינהל תחבורה ציבורית ("הסקר").
חוות הדעת:
במסגרת ההיערכות לביצוע הסקר, ובהתאם לאישור וועדת המכרזים של החברה, פרסם מינהל תחבורה ציבורית RFP בינ"ל אשר הגדיר את דרישות המערכת, לצורך ביצוע הסקר ("הפניה" או "הפניה הבינ"ל"). הפניה הבינ"ל פורסמה בישראל ובחו"ל, בין היתר בעיתונות היומית, באתר האינטרנט של החברה ובאתרים נוספים בהן רשומות/פועלות חברות סקרים זרות. כמו כן, פורסמה הפניה באתר האיגוד האמריקאי לשיפור תוכנות סקרים (אתר TMIP) וכן הופצה בקרב כל החברות הרשומות באתר.
בסיום הליך הפניה, התקבלו בחברה הצעות מ- 7 חברות, כאשר חברה אחת הודיעה מייד אחרי הגשת ההצעה כי היא אינה עומדת בתנאי הפניה ולפיכך היא מושכת את הצעתה.
בהתאם לתנאי הפניה, ביצעה החברה הליך של Pretest עם 6 החברות שנותרו. בסיום הליך ה- Pretest, נוכחה החברה כי מבין 6 החברות שהגישו את הצעותיהן לחברה, רק משתתפת אחת (חברת MMM) עמדה בכל הדרישות שנקבעו והוגדרו על ידי החברה במסמך הפניה שפורסם.
לפיכך, בהתאם לתנאי הפניה ולאישור וועדת המכרזים של החברה, ביצעה החברה עם חברת MMM פיילוט נרחב יותר לסקר, בסיומו נמצא על ידי החברה ועל ידי היועצים המקצועיים המלווים את הפרויקט, כי התוכנה שהוצגה על ידי חברת MMM מתאימה לצרכי הסקר באופן מלא, מספקת רמת מדידה איכותית ביותר (כמעט ללא תופעות רעש בכלל) וכן מציגה רצף מדידה גבוה במיוחד, והכל בהתאם לדרישות החברה. יצוין כי איכויות אלו מושגות הן בטלפונים סלולריים (אנדרואיד ו- iPhone) ומכשירי ה- GPS.
בשל הנסיבות המתוארות, ובפרט בשל ההליך התחרותי הארוך והמעמיק אשר בוצע, אנו סבורים כי רק חברת MMM מסוגלת לספק את פתרון התוכנה הנדרש לחברה לצורך ניהול וביצוע הסקר כאמור.
היקף ההתקשרות:
היקף התקשרות שבכוונת החברה לאשר בשלב זה הנו לצורך אספקת תוכנה לניהול וביצוע הסקר, עומד על 1,437,327 דולר ארה"ב, והוא כולל בין היתר: פיתוח והתאמת התוכנה לדרישות החברה, תמיכה טכנית לאורך כל תקופת הסקר ואספקת ציוד החומרה הנלווה.
פניות:
פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מ-14 ימי עבודה ממועד פרסומה. כל פניה ביחס להודעה זו יש להעביר לחברה בדואר רשום בלבד, לפי הכתובת הבאה: חברת נתיבי איילון בע"מ, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, ת.ד. 32294, תל אביב 61322, לידי הגב' יפעת אמון, מזכירת וועדת המכרזים.