Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 20/20 למתן שירותי תכנון תנועה ותכנון גיאומטריה במקטע מס' 5 בפרויקט הנתיבים המהירים

תאריך פרסום המכרז 30.03.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
10.05.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
20/20

מכרז ממכון (מקוון) מס' 20/20 למתן שירותי תכנון תנועה ותכנון גיאומטריה במקטע מס' 5 בפרויקט הנתיבים המהירים

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי תכנון תנועה ותכנון גיאומטריה במקטע מס' 5 בפרויקט הנתיבים המהירים של חברת נתיבי איילון, הכל כמפורט במסמכי המכרז, כדלקמן:

 

  1. מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.
  2. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים הינה ממועד חתימת החוזה על ידי החברה ועד לסיום מתן תוקף והשלמת מתן השירותים, לרבות תקופת הבדק של הקבלן כהגדרתו בהסכם מסמך ב' למסמכי המכרז.
  3. בכוונת החברה לבחור עד 3 מציעים זוכים, והכל בכפוף להוראות המכרז.
  4. רשאים להשתתף במכרז אך ורק המציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
  5. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  6. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 16.4.2020 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
  7. מפגש המציעים הווירטואלי יערך ביום 1.4.2020. המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

תשומת לב המציעים להודעת הבהרה מס' 1:

8. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנובשעה 12:00 ביום7.5.2020הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

9. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

11.               מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.