Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 14/19 למתן שירותים בתחום המדיה החברתית

תאריך פרסום המכרז 31.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
05.05.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
14/19

מכרז מס' 14/19 למתן שירותים בתחום המדיה החברתית

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותים בתחום המדיה החברתית כדלקמן:
1.תקופת ההתקשרות: ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של עד 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2.תנאי סף:
רשאים להגיש הצעה למכרז זה, רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
תנאי סף כלליים למציע
2.1עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, במהלך 5 השנים שקדמו להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותים בתחום המדיה החברתית;
2.3 החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, העניק המציע שירותים בתחום המדיה החברתית, העונים על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.3.1 המציע העניק שירותים בתחום המדיה החברתית עבור 2 גופים ציבוריים או גופים פרטיים לפחות, בהיקף כספי שנתי של לפחות 2500,000 ₪ (כולל מע"מ) עבור כל אחד מהגופים כאמור;
2.3.2 המציע בעל ניסיון בביצוע שני פרויקטי מדיה חברתית לפחות, אשר כל אחד מהם נמשך לכל הפחות חודש אחד, וכל אחד מהפרויקטים, כאמור, נערך במקביל (במשך אותו החודש לפחות) במגוון ערוצי פעילות, ובלפחות שני ערוצים (כגון: פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טוויטר או רשתות חברתיות נוספות);
2.4 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.5מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם אנשי צוות, בהיקף משרה מלאה, העומדים בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:
2.5.1 ראש צוות:
2.5.1.1 בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, החל מיום 1.1.2015 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז, בניהול, תפעול, כתיבה ועריכת תכנים וקידום ברשתות חברתיות;
2.5.1.2 בעל ניסיון בניהול שירותי מדיה חברתית לפחות עבור שני גופים ציבורייים או גופים פרטיים החל מיום 1.1.2016 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז, כאשר ההיקף הכספי השנתי של כל פרויקט כאמור הינו 250,000 ₪ (כולל מע"מ) לפחות;
2.5.2 מנהל הרשתות החברתיות:
בעל ניסיון של שנתיים לפחות, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז, בניהול, תפעול, כתיבה ועריכת תכנים וקידום ברשתות חברתיות;
2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3.צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4.את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. מפגש מציעים יתקיים ביום 11.4.2019 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה, רחוב נים 2, בניין עזריאלי ראשונים, ראשל"צ. השתתפות במפגש מציעים אינה חובה.

6. שאלות הבהרה: שאלות הבהרה תתקבלנה לא יאוחר מיום לא יאוחר מיום 16.4.2019 בשעה 12:00 בדוא"ל talc@ayalonhw.co.il .

7. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ותוך ציון מספר המכרז בלבד לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 30.4.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.