Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי תחזוקת רשתות ממוחשבות במודל התחבורה של מטרופולין תל אביב

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
8/16

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון"), מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי תחזוקת רשתות ממוחשבות במודל התחבורה של מטרופולין תל אביב, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים תהא ל-שנה אחת (12 חודשים) מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי החברה. לחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע (4) תקופות נוספות בנות שנה נוספת כל אחת.
2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 מעסיק בעצמו, או שהוא עצמו, או לחילופין קשור בהסכם עם איש צוות, שעומד בתנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.2.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: במדעי החברה ו/או מדעי הטבע ו/או הנדסה ו/או אדריכלות ו/או גיאוגרפיה ו/או סטטיסטיקה ו/או כלכלה;
2.2.2 בעל ניסיון ב-3 השנים האחרונות לכל הפחות, בעבודה באמצעות תכנת EMME, הכוללת קידוד רשתות, ביצוע הצבות וניתוח תוצאות.
2.3 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 30,000 ₪ (במילים: שלושים אלף שקלים חדשים), כמפורט במסמכי המכרז;
2.4 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.5 השתתפות במפגש מציעים – חובה.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי החברה בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207), בעבור סכום של 1,200 ₪ אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא.
5. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 20.3.2016 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. מפגש המציעים יתקיים ביום 3.3.2016 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המציעים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה לכתובת מייל rutia@ayalonhw.co.il או לפקס שמספרו ¬¬¬¬03-6931238 לפחות 72 שעות קודם למועד הפגישה.
8. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
9. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.