Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז להחלפת מעליות בגשר התנאים בחולון

תאריך פרסום המכרז 12.02.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
02.05.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
7-19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם להחלפת מעליות בגשר התנאים בחולון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה בת 3 שנים מיום קבלת צו התחלת עבודה. תקופת ההתקשרות מורכבת משתי תקופות: א. תקופת הקמה – עד שנה אחת (כמפורט במפרט הטכני); ב. תקופת שירות ואחריות כלולה במחיר החוזה – שנתיים נוספות (24 חודשים) ממועד אישור נתיבי איילון על השלמת העבודות.
 2. תנאי סף:

  רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר: 2.1  קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בקבוצת סיווג ב' ענף 180 (מעליות ומדרגות נעות), סוג 1 לפחות;

  2.2  מחזיק ברישיון תקף לעסוק בהתקנת מעליות חשמליות ובמתן שירותים להן, לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), התשמ"ד – 1984;

  2.3  בעל ניסיון במתן באספקה, התקנה ושירות של לפחות 50 מעליות, בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018;

  2.4  המציע הינו נציג מורשה של יצרן מעליות מחו"ל ובעל תו תקן ישראלי למעליות;

  2.5  המציע קיבל אישור מקדמי מטעם נתיבי איילון ביחס לציוד המוצע על ידו;

  2.6  המציע השתתף בסיור קבלנים;

  2.7  המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;

  2.8  המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 50,000 ₪;

  2.9  בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

 3. תשומת לב המציעים להליך האישור המקדמי המפורט בחוברת תנאי המכרז, המהווה תנאי להגשת ההצעה.

 4. צירוף מסמכים ואסמכתאות: על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

 5. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לחברה בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931247). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 6. סיור הקבלנים יתקיים ביום חמישי 21/2/2019 בשעה 9:00.  מקום הסיור הינו בסמוך לאתר, בסוף רח' התנאים חולון צמוד לקיר איילון. ההשתתפות בסיור הקבלנים חובה.

 7. שאלות הבהרה: שאלות הבהרה תתקבלנה לא יאוחר מיום 28.2.2019 בשעה 16:00 בדוא"ל shanil@ayalonhw.co.il.

 8. הגשת בקשות לאישור מקדמי: לא יאוחר מיום 14.3.2019 לכתובת המייל shanil@ayalonhw.co.il.

 9. הגשת ההצעות: את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בראשון לציון, שדרות נים 2, קומה 7 (מגדל עסקים עזריאלי ראשונים), לא יאוחר מיום 31.3.2019  עד השעה 12:00 בצהריים.

 10. עיון במסמכים: ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

 11. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 12. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).