Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 43/19 למתן שירותי ייעוץ, ליווי ובקרת תכנון תנועה ורמזורים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 21.07.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
12.09.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
43/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי בקרה, ייעו וליווי תכנון בתחומים הבאים: תנועה ורמזורים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ כלקמן:

  1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תוקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
  2. מטרת המכרז: מטרת החברה במכרז זה, הנה להתקשר עם עד שני מציעים זוכים אשר יעמדו בתנאי הסף הקבועים במכרז ויציגו בהצעתם מנהל בקרת תכנון בתחום תנועה ורמזורים, כמובנם להלן, העונים על תנאי הסף והאיכות הקבועים המכרז, אשר ירכיבו את מאגר ספקי המסגרת ומתוכן תבחר החברה, מעת לעת, על פי הצורך ובהתאם לתנאים הקבועים במכרז זה ועל-פי שיקול דעתה, ספק מסגרת אשר יעניק את השירותים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. תנאי סף: רשאים להגיש הצעות למכרז זה רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, במצטבר:

1.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה)

1.2 החל מיום 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע קיבל ממשרד התחבורה לפחות 10 (עשרה) אישורים לתכנון תנועה בפרויקטים עירוניים ו/או בין עירוניים 3 (שלושה) אישורים לפחות מכל סוג.

1.3 המציע מעסיק בעצמו, ביחסי עובד- מעביד (כשכיר), עובד מקצועי 1 (אחד) לפחות (בנוסף למנהל בקרת התכנון) בעל 5 (חמש)שנות ניסיון לפחות בתכנון תנועה.

1.4 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

1.5 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976.

תנאי סף- מנהל בקרת התכנון

1.6 מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, בעל רישיון מהנדס אזרחי בתוקף בהתמחות בתחבורה, ובעל אישור משרד התחבורה כמהנדס מומחה לתחבורה, העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

1.6.1 בעל ניסיון של 15 (חמש-עשרה) שנים לפחות בתכנון תנועה ובעל ניסיון של 10 (עשר) שנים לפחות בתכנון רמזורים בפרויקטים עירוניים ובין- עירוניים.

1.6.2 החל מיום 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ערך והשלים תכנון תנועה של לפחות 5 (חמישה) פרויקטי תשתיות תחבורה שיצאו לביצוע הכוללים:

1.6.2.1  3 (שלושה) פרויקטים עירוניים

1.6.2.2  2 (שני) פרויקטים בין עירוניים

1.6.2.3  2 (שני) פרויקטים אשר במסגרתם תוכננו הסדרי תנועה זמניים (הכוללים שני שלבי ביצוע לפחות)

1.6.2.4  2 (שני) פרוקיטים אשר במסגרתם תוכננו רמוזירם (תוכנית זמנים)

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל. 

4. צירוף מסמכים ואסמכתאות: על המצעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

5. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www/ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור סמסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

6. מפגש מציעים יתקיים בהתאם לשיקול דעת נתיבי איילון. הודעה מתאימה תישלח למתאימים. 

7. שאלות הבהרה: המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 12.8.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל rachelizz@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

8. הגשת הצעות: את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ותוך ציון מספר המכרז בלבד לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבנין עזיראלי ראשוני, קומה 7, שד' נים 2, ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 12.9.2019 עד השעה 12:00. 

9. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה  שהיא והיא  תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.