Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על כוונת נתיבי איילון בע"מ להתקשר עם חברת דקל שירותי מחשוב להנדסה כספק יחיד

תאריך פרסום המכרז 11.04.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
25.04.2020
18:00
סטטוס
סגור

הודעה על כוונת נתיבי איילון בע"מ להתקשר עם חברת דקל שירותי מחשוב להנדסה כספק יחיד

עדת מכרזים של נתיבי איילון בע"מ להלן: ("החברה") מודיעה בזאת על כוונת החברה להכריז על כספק יחיד לעניין מחירון דקל בהתאם למפורט בחוות הדעת המצורפת בזאת, של הגורם המקצועי מטעם החברה אשר ערך בדיקה בעניין להלן: "חוות הדעת".

בהמשך לאמור בחוות הדעת, מבדיקה שקיים הגורם המקצועי והחברה עולה כי הספק הינו הגורם היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות בהתאם למצב הידוע בעת מתן הודעה זו.

תקופת ההתקשרות הינה ל-3 שנים.
סכום ההתקשרות הינו כ-7,500 ש"ח לשנה (לא כולל מע"מ(.

גורם הסבור כי ביכולתו לבצע את השירות הנדרש ו/או להשיג בדבר קביעה בחוות הדעת, להודיע בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, לוועדת מכרזים של החברה במייל Efrat_g@ayalonhw.co.il לידי אפרת גרינשפון, על כוונה זו, בצירוף פירוט בדבר ניסיונו בתחום, לרבות פרטי זיהוי מלאים (שם הגורם/התאגיד/ ת.ז./ח.פ( , איש הקשר מטעם הגורם, מספרי התקשרות, דוא"ל, וכל פרט נדרש אחר ליצירת קשר. מובהר כי בהיעדר פרטים ליצירת קשר, לא ניתן לבדוק את הפניה וזו לא תחשב כפניה לפי תקנה 3(א()2 )לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993.