Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מתן שירותי ניהול פרויקטים בשלב תכנון וניהול פרויקטים בשלב ביצוע (מכרז מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
9/16

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון"), מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול פרויקטים בשלב תכנון וניהול פרויקטים בשלב ביצוע (מכרז מסגרת), כדלקמן:

1. בכוונת נתיבי איילון להתקשר עם עד 35 ספקי מסגרת, אשר יוכרזו כזוכים במכרז, בחלוקה לחמש קטגוריות, כדלקמן:

1.1 קטגוריה א':
בקטגוריה זו נכללים שירותים לפרויקטים אשר היקפם הכספי (בהתאם לאומדן ולהערכות נתיבי איילון), אינו עולה על סך של 20 מיליון ₪ (לפני מע"מ) (להלן: "קטגוריה א'");
בקטגוריה זו ייבחרו על ידי נתיבי איילון – עד 7 ספקי מסגרת שיוכרזו כזוכים במכרז.

1.2 קטגוריה ב':
בקטגוריה זו נכללים שירותים לפרויקטים אשר היקפם הכספי (בהתאם לאומדן ולהערכות נתיבי איילון), הינו מעל לסך של 20 מיליון ₪ (לפני מע"מ) ועד לסך של 50 מיליון ₪ (לפני מע"מ) (להלן: "קטגוריה ב'");
בקטגוריה זו ייבחרו על ידי נתיבי איילון – עד 7 ספקי מסגרת שיוכרזו כזוכים במכרז.

1.3 קטגוריה ג':
בקטגוריה זו נכללים שירותים לפרויקטים אשר היקפם הכספי (בהתאם לאומדן ולהערכות נתיבי איילון), הינו מעל לסך של 50 מיליון ₪ (לפני מע"מ) ועד לסך של 150 מיליון ₪ (לפני מע"מ) (להלן: "קטגוריה ג'");
בקטגוריה זו ייבחרו על ידי נתיבי איילון – עד 7 ספקי מסגרת שיוכרזו כזוכים במכרז.

1.4 קטגוריה ד':
בקטגוריה זו נכללים שירותים לפרויקטים אשר היקפם הכספי (בהתאם לאומדן ולהערכות נתיבי איילון), הינו מעל לסך של 150 מיליון ₪ (לפני מע"מ) ועד לסך של 500 מיליון ₪ (לפני מע"מ) (להלן: "קטגוריה ד'").
בקטגוריה זו ייבחרו על ידי נתיבי איילון – עד 7 ספקי מסגרת שיוכרזו כזוכים במכרז.

1.5 קטגוריה ה':
בקטגוריה זו נכללים שירותים לפרויקטים אשר היקפם הכספי (בהתאם לאומדן ולהערכות נתיבי איילון), הינו מעל לסך של 500 מיליון ₪ (לפני מע"מ) (להלן: "קטגוריה ה'").
בקטגוריה זו ייבחרו על ידי נתיבי איילון – עד 7 ספקי מסגרת שיוכרזו כזוכים במכרז.

2. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

3. תנאי סף:
לאור מורכבותם, חשיבותם ומהותם של השירותים נשוא המכרז, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים (בחלוקה לפי הקטגוריות אליהן מגיש המציע את הצעתו), כדלקמן:

3.1 תנאי סף כלליים (נדרש ביחס לכלל המציעים):
3.1.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
3.1.2 בעל השליטה ו/או מנכ"ל המציע הינו מהנדס בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול תכנון ו/או ניהול ביצוע פרויקטי הנדסה אזרחית;
3.1.3 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 50,000 ₪ (במילים: חמישים אלף שקלים חדשים), כמפורט במסמכי המכרז;
3.1.4 בעל תזרים מזומנים חיובי (או אפס), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2014;
3.1.5 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
3.1.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
3.1.7 השתתפות חובה במפגש מציעים.

3.2 קטגוריה א':
3.2.1 המציע עונה על אחד מבין התנאים שבסעיפים ‎3.2.1.1-‎3.2.1.2 להלן:
3.2.1.1 בעל ניסיון בניהול תכנון (על כל שלביו: ראשוני, מוקדם ומפורט) וניהול ביצוע, של 3 פרויקטי הנדסה אזרחית, אשר תכנונם החל משנת 2005 וביצועם הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של 30 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות הינו בהיקף כספי של 10 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות;

-או-

3.2.1.2 בעל ניסיון בניהול תכנון (על כל שלביו, למעט תכנון מפורט) של 3 פרויקטי הנדסה אזרחית, אשר תכנונם (למעט תכנון מפורט) החל משנת 2005 והסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של 30 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות הינו בהיקף כספי של 10 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שבמסגרת פרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות בוצע תכנון סטטוטורי;
-וגם-
בעל ניסיון בניהול תכנון מפורט ובניהול ביצוע של 3 פרויקטי הנדסה אזרחית, אשר תכנונם המפורט החל משנת 2005 וביצועם הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של 30 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות הינו בהיקף כספי של 10 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות;

3.2.2 מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם לכל הפחות שני מהנדסים או מהנדס ושני הנדסאים, לפי העניין, כמפורט להלן:

3.2.2.1 מהנדס בעל ניסיון של למעלה מ- 3 שנים בניהול תכנון עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית; וגם – מהנדס בעל ניסיון של למעלה מ- 3 שנים בניהול ביצוע עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית;

-או-

3.2.2.2 מהנדס בעל ניסיון של למעלה מ- 3 שנים בניהול תכנון ו/או ביצוע עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית; וגם – 2 הנדסאים בעלי ניסיון של למעלה מ- 10 שנים, ובלבד שלפחות אחד מההנדסאים האמורים הינו בעל ניסיון בניהול ביצוע עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית ולפחות אחד מהם הינו בעל ניסיון בניהול תכנון עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית.

3.2.3 בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 1,000,000 ש"ח (במילים: מיליון שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2012, 2013 ו-2014.

3.3 קטגוריה ב':
3.3.1 המציע עונה על אחד מבין התנאים שבסעיפים ‎3.3.1.1-‎3.3.1.2 להלן:
3.3.1.1 בעל ניסיון בניהול תכנון (על כל שלביו: ראשוני, מוקדם ומפורט) וניהול ביצוע, של 3 פרויקטי הנדסה אזרחית, אשר תכנונם החל משנת 2005 וביצועם הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של 60 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות הינו בהיקף כספי של 25 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות;

-או-

3.3.1.2 בעל ניסיון בניהול תכנון (על כל שלביו, למעט תכנון מפורט) של 3 פרויקטי הנדסה אזרחית, אשר תכנונם (למעט תכנון מפורט) החל משנת 2005 והסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של 60 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות הינו בהיקף כספי של 25 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שבמסגרת פרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות בוצע תכנון סטטוטורי;
-וגם-
בעל ניסיון בניהול תכנון מפורט ובניהול ביצוע של 3 פרויקטי הנדסה אזרחית, אשר תכנונם המפורט החל משנת 2005 וביצועם הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של 60 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות הינו בהיקף כספי של 25 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות;

3.3.2 מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם לכל הפחות שני מהנדסים כמפורט להלן:
3.3.2.1 מהנדס בעל ניסיון של למעלה מ- 5 שנים בניהול תכנון עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית, אשר שימש כמנהל פרויקט בשלב התכנון במסגרת פרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות, בהיקף כספי של 15 מיליון ש"ח (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שהחל בו שלב הביצוע;

3.3.2.2 מהנדס בעל ניסיון של למעלה מ- 5 שנים בניהול ביצוע עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית, אשר שימש כמנהל פרויקט בשלב הביצוע במסגרת פרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות, בהיקף כספי של 15 מיליון ש"ח (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שביצוע העבודות בפרויקט האמור הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות.

3.3.3 בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 1,000,000 ש"ח (במילים: מיליון שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2012, 2013 ו-2014.

3.4 קטגוריה ג':
3.4.1 המציע עונה על אחד מבין התנאים שבסעיפים ‎3.4.1.1-‎3.4.1.2 להלן:
3.4.1.1 בעל ניסיון בניהול תכנון (על כל שלביו: ראשוני, מוקדם ומפורט) וניהול ביצוע, של 3 פרויקטי הנדסה אזרחית, אשר תכנונם החל משנת 2005 וביצועם הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של 150 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות הינו בהיקף כספי של 70 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות;

-או-

3.4.1.2 בעל ניסיון בניהול תכנון (על כל שלביו, למעט תכנון מפורט) של 3 פרויקטי הנדסה אזרחית, אשר תכנונם (למעט תכנון מפורט) החל משנת 2005 והסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של 150 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות הינו בהיקף כספי של 70 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שבמסגרת פרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות בוצע תכנון סטטוטורי;
-וגם-
בעל ניסיון בניהול תכנון מפורט ובניהול ביצוע של 3 פרויקטי הנדסה אזרחית, אשר תכנונם המפורט החל משנת 2005 וביצועם הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של 150 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות הינו בהיקף כספי של 70 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות;

3.4.2 מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם לכל הפחות שלושה מהנדסים כמפורט להלן:
3.4.2.1 מהנדס בעל ניסיון של למעלה מ- 5 שנים בניהול תכנון עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית;

3.4.2.2 מהנדס בעל ניסיון של למעלה מ- 5 שנים בניהול ביצוע עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית;

3.4.2.3 מהנדס בעל ניסיון של למעלה מ- 10 שנים בניהול ביצוע עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית, אשר שימש כמנהל פרויקט בשלב הביצוע במסגרת פרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות, בהיקף כספי של 30 מיליון ש"ח (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שביצוע העבודות בפרויקט האמור הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות.

3.4.3 בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 1,000,000 ש"ח (במילים: מיליון שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2012, 2013 ו-2014.

3.5 קטגוריה ד':
3.5.1 המציע עונה על אחד מבין התנאים שבסעיפים ‎3.5.1.1-‎3.5.1.2 להלן:
3.5.1.1 בעל ניסיון בניהול תכנון (על כל שלביו: ראשוני, מוקדם ומפורט) וניהול ביצוע, של 3 פרויקטי הנדסה אזרחית, אשר תכנונם החל משנת 2005 וביצועם הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של 300 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות הינו בהיקף כספי של 150 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות;

-או-

3.5.1.2 בעל ניסיון בניהול תכנון (על כל שלביו, למעט תכנון מפורט) של 3 פרויקטי הנדסה אזרחית, אשר תכנונם (למעט תכנון מפורט) החל משנת 2005 והסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של 300 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות הינו בהיקף כספי של 150 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שבמסגרת פרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות בוצע תכנון סטטוטורי;
-וגם-
בעל ניסיון בניהול תכנון מפורט ובניהול ביצוע של 3 פרויקטי הנדסה אזרחית, אשר תכנונם המפורט החל משנת 2005 וביצועם הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של 300 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות הינו בהיקף כספי של 150 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות;

3.5.2 מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם לכל הפחות חמישה מהנדסים כמפורט להלן:
3.5.2.1 שני מהנדסים בעלי ניסיון של למעלה מ- 3 שנים בניהול תכנון ו/או ביצוע עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית;

3.5.2.2 מהנדס בעל ניסיון של למעלה מ- 5 שנים בניהול תכנון עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית, אשר שימש כמנהל פרויקט בשלב התכנון בפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות, בהיקף כספי של 50 מיליון ש"ח (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שהחל בו שלב הביצוע;

3.5.2.3 מהנדס בעל ניסיון של למעלה מ- 5 שנים בניהול ביצוע עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית, אשר שימש כמנהל פרויקט בשלב הביצוע בפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות, בהיקף כספי של 50 מיליון ש"ח (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שביצוע העבודות בפרויקט האמור הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות;

3.5.2.4 מהנדס בעל ניסיון של למעלה מ- 10 שנים בניהול ביצוע עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית, אשר שימש כמנהל פרויקט בשלב הביצוע בפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות, בהיקף כספי של 100 מיליון ש"ח (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שביצוע העבודות בפרויקט האמור הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות.

3.5.3 בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 2,000,000 ש"ח (במילים: שני מיליון שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2012, 2013 ו-2014.

3.6 קטגוריה ה':
3.6.1 המציע עונה על אחד מבין התנאים שבסעיפים ‎3.6.1.1-‎3.6.1.2 להלן:
3.6.1.1 בעל ניסיון בניהול תכנון (על כל שלביו: ראשוני, מוקדם ומפורט) וניהול ביצוע, של 4 פרויקטי הנדסה אזרחית, אשר תכנונם החל משנת 2005 וביצועם הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של 800 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות הינו בהיקף כספי של 250 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות;

-או-

3.6.1.2 בעל ניסיון בניהול תכנון (על כל שלביו, למעט תכנון מפורט) של 4 פרויקטי הנדסה אזרחית, אשר תכנונם (למעט תכנון מפורט) החל משנת 2005 וביצועם הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של 800 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות הינו בהיקף כספי של 250 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שבמסגרת פרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות בוצע תכנון סטטוטורי;
-וגם-
בעל ניסיון בניהול תכנון מפורט ובניהול ביצוע של 4 פרויקטי הנדסה אזרחית, אשר תכנונם המפורט החל משנת 2005 וביצועם הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כספי מצטבר של 800 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות הינו בהיקף כספי של 250 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לפחות;

3.6.2 מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם לכל הפחות שישה מהנדסים כמפורט להלן:
3.6.2.1 שני מהנדסים בעלי ניסיון של למעלה מ- 3 שנים בניהול תכנון ו/או ביצוע עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית;

3.6.2.2 מהנדס בעל ניסיון של למעלה מ- 5 שנים בניהול תכנון עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית, אשר שימש כמנהל פרויקט בשלב התכנון בפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות, בהיקף כספי של 75 מיליון ש"ח (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שהחל בו שלב הביצוע;

3.6.2.3 מהנדס בעל ניסיון של למעלה מ- 5 שנים בניהול ביצוע עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית, אשר שימש כמנהל פרויקט בשלב הביצוע בפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות, בהיקף כספי של 75 מיליון ש"ח (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שביצוע העבודות בפרויקט האמור הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות;

3.6.2.4 מהנדס בעל ניסיון של למעלה מ- 10 שנים בניהול תכנון עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית, אשר שימש כמנהל פרויקט בשלב התכנון בפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות, בהיקף כספי של 150 מיליון ש"ח (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שהחל בו שלב הביצוע;

3.6.2.5 מהנדס בעל ניסיון של למעלה מ- 10 שנים בניהול ביצוע עבודות הנדסיות בפרויקטי הנדסה אזרחית, אשר שימש כמנהל פרויקט בשלב הביצוע בפרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות, בהיקף כספי של 150 מיליון ש"ח (לפני מע"מ) לפחות, ובלבד שביצוע העבודות בפרויקט האמור הסתיים עד למועד האחרון להגשת הצעות.

3.6.3 בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 3,000,000 ש"ח (במילים: שלושה מיליון ש"ח) (לא כולל מע"מ) בשנים 2012, 2013 ו-2014.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות המפורטות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.

4. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

5. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207), בעבור סכום של 1,200 ₪ אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא.

6. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של השירותים הנדרשים, התנאים להשתתפות במכרז, את שלביו, וכן את נוסח ההסכמים שייחתמו עם הזוכים ואת תנאי ההתקשרות עימם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

7. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 7.7.2016 עד השעה 12:00 בצהריים.

8. מפגש המציעים יתקיים ביום 14.6.2016 בשעה 14:00. מקום המפגש יהיה במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל. כל מציע יהיה רשאי להשתתף במפגש המציעים באמצעות נציג אחד בלבד מטעמו. המעוניינים להשתתף במפגש המציעים מתבקשים להעביר הודעה בכתב לחברה, לפחות 48 שעות קודם למועד המפגש, בה יפורטו פרטי הנציג מטעם המשתתף (שם מלא + תפקיד + מס' טלפון + כתובת דוא"ל + מס' פקס) לצורך הסדרת הרשאת כניסה למפגש, וזאת באמצעות דוא"ל: ifata@ayalonhw.co.ilאו פקס שמספרו 03-6931234.

9. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי נתיבי איילון ובאתר האינטרנט של נתיבי איילון, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.

10. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

11. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

12. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.