Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לביצוע עבודות תשתיות, סלילה ופיתוח פרויקט רח' שמיר בחדרה וחיבור לכביש 2

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
27-17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות תשתיות, סלילה ופיתוח בפרויקט רח' שמיר בחדרה וחיבור לכביש 2, כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל- 23 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה. מובהר, כי תקופת ההתארגנות, השגת האישורים, מרווח הביטחון והמסירות נכללים במשך ביצוע הפרויקט.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותו של הפרויקט, הקשיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:
2.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 200ג' (5);
2.2 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הנ"ל;
2.3 בעל ניסיון, כקבלן ראשי, בביצוע של פרויקט תחבורתי אחד לפחות בדרך מהירה, אשר ביצועו החל משנת 2011 ואילך וביצועו הסתיים משנת 2014 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בוצעו במסגרתו עבודות סלילה ובטונים, תשתיות תת קרקעיות והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, והיקפו הכספי היה 40 מיליון ש"ח (לפני מע"מ) לפחות;
2.4 עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
2.4.1 למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 50,000,000 ש"ח (במילים: חמישים מיליון שקלים חדשים) (כולל מע"מ) בשנים 2014, 2015 ו-2016;
2.4.2 המציע הנו בעל הון עצמי של לפחות 10,000,000 ש"ח (במילים: עשרה מיליון שקלים חדשים), כמפורט בדוחות הכספיים לשנת 2016;
2.4.3 המציע הנו בעל תזרים מזומנים חיובי (או אפס), כמפורט בדוחות הכספיים לשנת 2016;
2.4.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.5 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 2,500,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;
2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.7 השתתפות חובה בסיור הקבלנים.
הגדרות/הבהרות ביחס לתנאי הסף שלעיל:
א. לעניין תנאי הסף הקבוע בסעיף 2.3 לעיל:
1. "דרך מהירה": כמשמעות המונח "דרך מהירה" בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.
2. "פרויקט אשר ביצועו החל": פרויקט אשר התקבל בו צו התחלת עבודה/אישור בכתב ממזמין העבודה המורה על תחילת ביצוע העבודות והמציע החל בו את ביצוע העבודות בפועל;
3. "פרויקט אשר ביצועו הסתיים": פרויקט אשר התקבלה בו תעודת גמר או פרויקט אשר התקבל בו חשבון סופי או פרויקט אשר נפתח לתנועה בתצורתו הסופית;
4. כל הערכים הכספיים המצוינים בתנאי הסף שבסעיף 2.3 לעיל הינם במונחים קבלניים לביצוע, בערכים נומינאליים (ללא הצמדות והתאמות) וללא מע"מ.
ב. לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיפים 2.4.1-2.4.3 לעיל, המציעים יהיו רשאים להסתמך על חברת אם שהינה בעלת השליטה במציע (להלן: "חברת אם"). לעניין זה, "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. במקרה כאמור, המציע יידרש לצרף להצעתו את כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף האמורים כשהם חתומים על ידי חברת האם ו/או רוה"ח מטעמה, וכן תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה מטעם חברת האם בנוסח המצורף כנספח 12 לחוברת תנאי המכרז.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז.
4. נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים למנגנון פסילת ההצעות הקבוע במסמכי המכרז, לפיו ההצעה הזולה ביותר שתוגש למכרז (מבין ההצעות הכשרות), אשר תהיה זולה ממחיר האומדן והפרש המחיר בינה לבין ההצעה הבאה אחריה בשווייה, יעלה על 7% ממחיר האומדן (לא כולל מע"מ) – תיפסל, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
5. מסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן יהיה ניתן יהיה לרכוש החל מיום 19.6.2017, תמורת תשלום של 12,000 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים, בימים א'-ה' בין השעות 14:00-09:00 (טלפון 03-6931207). מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 20.8.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. סיור הקבלנים יתקיים ביום 27.6.2017 בשעה 13:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה לכתובת מייל ifata@ayalonhw.co.il או לפקס שמספרו ¬¬¬¬03-6931234 לפחות 72 שעות קודם למועד הפגישה.
8. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
9. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.