Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 5/19 למתן שירותי קליטה, גיבוי, אחסון ושינוע של נתונים לחברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 27.02.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
17.04.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
5/19

מכרז מס' 5/19 למתן שירותי קליטה, גיבוי, אחסון ושינוע של נתונים לחברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי קליטה, גיבוי, אחסון ושינוע של נתונים, כדלקמן:

1.תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 24 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-5 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2.תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
1.1 בעל ניסיון רציף במתן שירותי קליטה, גיבוי, אחסון ושינוע של נתונים ספרתיים החל מיום 1.1.2013 לכל הפחות;
1.2במועד הגשת ההצעות למכרז מעניק שירותי קליטה, גיבוי, אחסון ושינוע של נתונים לחמישה (5) גופים ציבוריים לפחות;
1.3עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה) ;
1.4אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
1.5בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3.צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4.את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5.הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 27.3.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

6.נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

7.נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).