Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק סימפלקס פתרונות מיפוי בע"מ כספק יחיד

תאריך פרסום המכרז 19.09.2023
תאריך אחרון להגשת מועמדות
17.10.2023
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
ספק יחיד

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק סימפלקס פתרונות מיפוי בע"מ (ח.פ.514920270 )  כספק יחיד

 ועדת מכרזים של נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונת החברה להכריז על חברת סימפלקס פתרונות מיפוי בע"מ (ח.פ.514920270 ) (להלן: "הספק") כספק יחיד לענין מידול תלת מימד, המאפשרת הצגה ויזואלית של צילומי אוויר בתלת מימד, וכן הצגת מידע תכנוני על גבי המידול התלת מימדי בצורה מבוססת מיקום גאוגרפי (שכבות ממ"ג), בהתאם למפורט בחוות הדעת המצורפת בזאת, של הגורם המקצועי מטעם החברה אשר ערך בדיקה בעניין (להלן: "חוות הדעת").

בהמשך לאמור בחוות הדעת, מבדיקה שקיים הגורם המקצועי והחברה עולה כי הספק הינו הגורם היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות בהתאם למצב הידוע בעת מתן הודעה זו.

תקופת ההתקשרות הינה ל- 3 שנים.

סכום ההתקשרות המשוער הינו כ- 175,500 ₪ .

גורם הסבור כי ביכולתו לבצע את השירות הנדרש ו/או להשיג בדבר קביעה בחוות הדעת, להודיע בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, לוועדת מכרזים של החברה באמצעות במייל: netanelp@ayalonhw.co.il , על כוונה זו, בצירוף פירוט בדבר ניסיונו בתחום (הסברים אודות השירות והציוד המסופק מטעמו והתאמתו למתן הציוד הנדרש, פירוט אודות עבודות עבר בתחום וכל פרט רלוונטי להבהרה אודות ניסיונו בתחום המבוקש), לרבות פרטי זיהוי מלאים (שם הגורם/התאגיד/ ת.ז./ח.פ.), איש הקשר מטעם הגורם, מספרי התקשרות, דוא"ל, וכל פרט נדרש אחר ליצירת קשר. מובהר כי בהיעדר פרטים ליצירת קשר, לא ניתן לבדוק את הפניה וזו לא תחשב כפניה לפי תקנה 3(א)(2) לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993.

ככל שתתקבל פניה מטעם גורם הטוען כי הוא מסוגל לבצע את השירות נשוא הודעה זו, תדון ועדת המכרזים בענין ותתן את החלטתה.