Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן מס' 25/20 לביצוע פיילוט להפעלת מערכת איסוף, עיבוד ניהול ואנליזה של מידע על פלטפורמות וטכנולוגיות BIG DATA

תאריך פרסום המכרז 05.04.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
31.05.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
25/20

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 25/20

לביצוע פיילוט להפעלת מערכת איסוף, עיבוד ניהול ואנליזה של מידע מובנה ומידע בלתי מובנה על גבי פלטפורמות וטכנולוגיות BIG DATA

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע פיילוט להפעלת מערכת לאיסוף, עיבוד, ניהול ואנליזה של מידע מובנה ובלתי מובנה על גבי פלטפורמות וטכנולוגיות BIG DATA עבור מערכת התחבורה הציבורית בישראל, כדלקמן:

 

  1. מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.
  2. תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

3.       תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות בין החברה למציע הזוכה תהא ל- 24 חודשים. לחברה תהא נתונה האופציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות.

  1. רשאים להשתתף במכרז אך ורק המציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
  2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  3. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 4.5.2020 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
  4. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 31.5.2020 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
  5. מפגש המציעים יערך ביום 22.4.2020. המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.
  6. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
  7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10.               מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.