Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכות טכנולוגיות לנתיבים מתחלפים עבור סמנים פולטי אור (עיני חתול)

תאריך פרסום המכרז 05.05.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות
02.06.2021
12:00
סטטוס
סגור

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכות טכנולוגיות לנתיבים מתחלפים עבור סמנים פולטי אור (עיני חתול)

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת מידע בנושא מערכות טכנולוגיות לנתיבים מתחלפים עבור סמנים פולטי אור (עיני חתול) (להלן: "RFI"), כמפורט במסמכי ההזמנה:

1.  את סט מסמכי ההזמנה ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית

2.  שאלות הבהרה. ניתן להגיש שאלות או בקשות להבהרה בקשר לפניה זו עד לא יאוחר מיום 19.5.21 בשעה 12:00 באמצעות כתובת הדוא"ל : galm@ayalonhw.co.il

3.  הגשת מענה המועד האחרון להגשת מענה להזמנה הנו בשעה 12:00 (שעון ישראל) ביום 2.6.21. את המענה יש להגיש באמצעות דוא"ל: galm@ayalonhw.co.il

4. פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליך מכרזי ו/או הליך תחרותי כלשהו ולפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה

נועדה לקבלת מידע בלבד, בהתאם למפורט בה, ובעקבות קבלת המידע תשקול החברה את המשך פעולותיה בנושא הפנייה, אם בכלל