Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי גידול ואספקת עצים עבור פרויקט "אופנידן"

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
27-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי גידול ואספקת עצים עבור פרויקט "אופנידן" (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז תהא לתקופה של 3 שנים (36 חודשים) מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי נתיבי איילון. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות חצי שנה נוספת (6 חודשים) כל אחת.

2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
2.1  עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2   בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במתן שירותי גידול ואספקת עצים עבור גופים ציבוריים בהיקף כספי מצטבר של 1 מיליון ש"ח לפחות (בערכים נומינאליים וללא מע"מ);
2.3   המציע הינו בעלים של משתלה לגידול עצים במיכלים ובקרקע, במגוון גדלים ומינים, הפועלת בשוק בישראל לפחות החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ברציפות;
2.4  המציע הינו הבעלים, או בעל זכויות חכירה, שכירות או שימוש, למשך כל תקופת ההתקשרות נשוא המכרז לרבות תקופות ההארכה, בשטחי גידול זמינים בשטח של 10 דונם לכל הפחות;
2.5   המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.6  המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 150,000 ש"ח, כמפורט במסמכי המכרז;
2.7  המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976;
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 5.8.2018 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז).

6. מפגש מציעים יתקיים ביום 11.7.2018 בשעה 10:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל.

7. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

9. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.