Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מאגר היחידה ההנדסית לצורך מתן שירותי ייעוץ ליחידה ההנדסית של חברת נת"א בע"מ- עדכון תנאי סף

תאריך פרסום המכרז 12.07.2022
תאריך אחרון להגשת מועמדות
12.08.2022
12:00
סטטוס
סגור

מאגר היחידה ההנדסית ( נתוח שכר טרחה מתכננים )

לצורך מתן שירותי ייעוץ ליחידה ההנדסית של חברת נת"א בע"מ- עדכון תנאי סף

 

בהמשך למודעת פרסום המאגר שבנדון (להלן: "המאגר" ו-"מודעת הפרסום המקורית"), חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון") מתכבדת בזאת לפרסם תיקון למודעת הפרסום המקורית, כדלקמן:

 

תיקון תנאי הסף

תנאי הסף הקבוע בסעיף 1.1.1.5 בהתמחות ניתוח שכר טרחה מתכננים, בתת התמחות תת התמחות: בקרת תעריפים ניתוח שכר טרחה ובקרת חשבונות למודדים-דרג 1, יתוקן ויוחלף, בנוסח הבא:

1.1.1.5.    מהנדס, בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או הנדסאי העומד במצטבר בדרישות המפורטות להלן…"

תנאי הסף הקבוע בסעיף 1.1.1.4 בהתמחות ניתוח שכר טרחה מתכננים תעריפים, בתת התמחות קביעה ועדכון תעריפי סטטוטוריקה, מתכננים וקבלנים עבור חברת נתיבי איילון-דרג 3, יתוקן ויוחלף, בנוסח הבא:

1.1.1.4.    המציע מעסיק בעצמו (כשכירים, ביחסי עובד-מעסיק) לפחות שניים או אחד מאנשי הצוות המפורטים העומדים בכל התנאים באחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן:…"

מלבד התיקונים המפורטים לעיל, כל יתר תנאי מודעת הפרסום המקורית, יוותרו ללא שינוי.