Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 21/23 למתן שירותי תיאום תכנון "מנהרת תשתיות" במסגרת פרויקט "ציר הנופש", רמת השרון

תאריך פרסום המכרז 13.06.2023
תאריך אחרון להגשת מועמדות
26.07.2023
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
21/23

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 21/23

למתן שירותי תיאום תכנון "מנהרת תשתיות" במסגרת פרויקט "ציר הנופש", רמת השרון

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת לקבלת הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי תיאום תכנון "מנהרת תשתיות" במסגרת פרויקט "ציר הנופש", רמת השרון והכל כמפורט במסמכי המכרז. (להלן: "המכרז"), כמפורט במסמכי המכרז:

1. מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן עם הליך בחינה דו שלבי בהתאם להוראות תקנה 19ג ו 17 ד' לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת"), וכי לא יתקבלו הליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

2. תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

3.תקופת ההתקשרות: המציע הזוכה יתחיל בביצוע השירותים מיד עם קבלת הוראה לתחילת מתן השירותים, והוא ימשיך בביצועם ברציפות ובקצב הדרוש עד לסיומם בהתאם להנחיות החברה.

4.את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon . המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. מפגש מציעים. זולת אם ייקבע אחרת, מפגש המציעים יתקיים ביום 21.6.2023 בשעה 11:00. זולת אם ייקבע אחרת, מפגש המציעים יועבר באופן דיגיטלי. בהתאם לאמור, מציעים שברצונם להשתתף במפגש המציעים, נדרשים להתחבר במועד קיום מפגש המציעים לאפליקציה (יישומון) Microsoft Teams, באמצעותו יועבר מפגש המציעים הדיגיטלי. לינק למפגש יפורסם באתר החברה

6.שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 28.6.2023 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

7.הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 26.7.2023 2023. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

8.נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.