Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 18/19 לאספקה, הטמעה ותמיכה בתוכנה לתכנון תכניות רמזורים

תאריך פרסום המכרז 21.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
22.06.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
18/19

מכרז מס' 18/19 לאספקה, הטמעה ותמיכה בתוכנה לתכנון תכניות רמזורים

1.חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות לאספקה, הטמעה ותמיכה בתוכנה לתכנון תכניות רמזורים (להלן: "המכרז"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.

2. מציע יכול שיהיה אחד מאלה : (1) תאגיד (חברה או שותפות רשומה) או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל, אשר עומד בכל תנאי הסף של המכרז; או (2) תאגיד (חברה או שותפות רשומה) או עוסק מורשה הרשום כדין במדינה מורשית (כהגדרת המונח
במכרז), אשר עומד בכל תנאי הסף של המכרז.

3. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
תנאי סף כלליים:
3.1.הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע אינם כוללים הערת "עסק חי", והוא אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו
על נכסיו עיקולים מהותיים.
3.2.בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תנאי סף מקצועיים:
3.3. המציע הינו בעל ניסיון של לפחות שנים כבית תוכנה (כהגדרתו במסמכי המכרז), בפיתוח התוכנה המוצעת על ידו במסגרת הצעתו למכרז, החל ממועד הנפקת הגרסה המסחרית הראשונה של התוכנה ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
3.4. התוכנה שימשה לתכנון תכניות רמזורים בחמישים צמתים לפחות, כאשר התוכניות הנ"ל הוטמעו ברמזורים פעילים, וביניהם לפחות עשרה צמתים הכוללים העדפה אקטיבית לכלי רכב.
3.5. התוכנה שימשה לתכנון תכניות רמזורים עבור לפחות שני לקוחות/רשויות במהלך השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
3.6. התוכנה (גם אם בגרסאות/מהדורות קודמות) עומדת בדרישות המנדטוריות המפורטות במסמך ה' למסמכי המכרז – דרישות פונקציונליות וטכניות.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

4. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

5. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי
ההתקשרות, כתב הכמויות ותוכניות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 1.5.2019 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בשד' נים 2, ראשון לציון, קומה 7.

7. פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 11.4.2019, באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: yoads@ayalonhw.co.il, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי
בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכים המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

10.החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).