Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא ממוכן (מקוון) מס' 47/21 להצבת מתקנים סלולאריים

תאריך פרסום המכרז 28.12.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות
02.03.2022
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
47/21

קול קורא ממוכן (מקוון) מס' 47/21 להצבת מתקנים סלולאריים

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת להצבת מתקנים סלולאריים (להלן: "העבודות"), כמפורט במסמכי המכרז:

  1. הליך זה יתנהל כהליך. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.
  2. תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
  3. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של- 60 חודשים. תקופת השימוש ביחס לכל אחד מהאתרים תהא ל-10 שנים עם אופציה להארכה, והכל כמפורט בהסכם.
  4. את סט מסמכי ההליך ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של ההליך ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי ההליך, יגבר האמור במסמכי ההליך.
  5. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 25.1.2022 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי ההליך.
  6. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 24.2.2022 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות בהליך תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
  7. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
  8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).