Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לניהול, פיקוח וטיוב נתוני סקר נוסעים באוטובוסים באזור דרום הארץ

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
48-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לניהול, פיקוח וטיוב סקר נוסעים בקווי האוטובוסים באזור דרום הארץ (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי החברה. לחברה ניתנת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספת, בנות עד שנה כל אחת.

  1. תנאי הסף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים:

2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.2 המציע עומד במצטבר בשני התנאים שלהלן:

2.2.1 החל מיום 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ניהל וביצע לפחות 5 סקרי נוסעים בתחום התחבורה בהיקף של 100 נסיעות מדגם לפחות, אשר כללו 500 שאלונים לפחות בכל אחד מהסקרים, וכל שאלון כלל לפחות 10 שאלות;

2.2.2 החל מיום 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז,ביצע פיקוח ובקרה על סקר נוסעים אחד לפחות בתחום התחבורה, בהיקף של לפחות 300 נסיעות ולפחות 1000 שאלונים, כאשר כל שאלון כלל לפחות 10 שאלות ואיסוף המידע בוצע באמצעות 10 סוקרים לפחות

2.3 מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, לפחות עם שלושה אנשי צוות, בהיקף של משרה מלאה, העומדים בתנאים המפורטים להלן:

2.3.1 ראש צוות העומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:

2.3.1.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: סטטיסטיקה ו/או מתמטיקה ו/או הנדסה ו/או מדעי הטבע ו/או מדעי החברה

2.3.1.2בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול של לפחות 5 סקרים העונים על התנאים שבסעיף 2.2.1 לעיל במלואם.

2.3.1.3בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בהדרכת צוותי סוקרים.

2.3.2 מנהל בקרת שטח וסוקרים העומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:

2.3.2.1 בעל ניסיון של שנתיים לפחות בפיקוח ובקרה על לפחות 3 סקרים העונים על התנאים שבסעיף 2.2.2 לעיל במלואם;

2.3.2.2 בעל ניסיון של שנתיים לפחות בניהול של צוותי סוקרים

2.3.3מנהל טיוב נתונים ובקרה לוגית העומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:

2.3.3.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל בסטטיסטיקה ו/או מתמטיקה ו/או הנדסה ו/או מדעי הטבע ו/או מדעי החברה;

2.3.3.2 על ניסיון של שנתיים לפחות בקליטה, טיוב נתונים ויישום מערך בדיקות לוגיות על נתונים של לפחות 3 סקרים העונים על התנאים שבסעיף 2.2.1 במלואם לעיל במלואם

2.4 בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 500,000 ש"ח לפחות לשנה (כולל מע"מ), בשלוש השנים האחרונות

2.5 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 50,000 ₪, כמפורט במסמכי המכרז;

2.6 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976

2.7 השתתפות במפגש מציעים – חובה.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות.על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת ayalonhw.co.ilתחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית.ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לממונה על הועדות במשרדי חברת נתיבי איילון, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931246, דוא"ל: Felixs@ayalonhw.co.il ). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז),לא יאוחר מיום 02.10.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. מפגש המציעים יתקיים ביום 28.8.18 בשעה 13:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל.ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה

7. עיון במסמכים.ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהי

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).