Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לביצוע שינויים גאומטריים, קירות תומכים, מערכות תשתית, תאורה, סלילה, פיתוח וגינון במסגרת פרויקט הרחבת דרך דורי בקרית אונו

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
03-17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע שינויים גאומטריים, קירות תומכים, מערכות תשתית, תאורה, סלילה, פיתוח וגינון במסגרת פרויקט הרחבת דרך דורי בקרית אונו, כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל- 35 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה. מובהר, כי תקופת ההתארגנות, השגת האישורים, מרווח הביטחון והמסירות נכללים במשך ביצוע הפרויקט.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותו של הפרויקט, הקשיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
2.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 200ג' (5);
2.2 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הנ"ל;
2.3 בעל ניסיון משנת 2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, בביצוע של פרויקט תחבורתי אחד לפחות, בשטח עירוני (ברחובות קיימים), אשר כלל ביצוע של עבודות סלילה, פיתוח, תשתיות תת-קרקעיות והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, וזאת כקבלן ראשי ובהיקף כספי של לפחות 20 מיליון ₪ (בערכים נומינאליים לפני מע"מ);
2.4 עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
2.4.1 למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 50,000,000 ש"ח (במילים: חמישים מיליון ש"ח) (לא כולל מע"מ) בשנים 2014, 2015 ו-2016;
2.4.2 המציע הנו בעל הון עצמי של לפחות 15,000,000 ש"ח (במילים: חמישה עשר מיליון ש"ח), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2016;
2.4.3 הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשנים 2014, 2015, ו- 2016, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס);
2.4.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.5 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 2,000,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;
2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תשומת לב המציעים מופנית להבהרות ולהגדרות המפורטות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז.
4. נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים למנגנון פסילת ההצעות הקבוע במסמכי המכרז, לפיו הצעות הכוללות אחוז מבוקש מתוך האומדן שהנו נמוך מ-85% מממוצע האחוזים המבוקשים מתוך האומדן (שהוצעו במסגרת ההצעות שעמדו בתנאי הסף), ללא ההצעה הזולה ביותר וההצעה היקרה ביותר, ייפסלו אוטומטית, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
5. מסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן יהיה לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים, בימים א'-ה' בין השעות 14:00-09:00 (טלפון 03-6931207). מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 18.1.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. סיור הקבלנים יתקיים ביום 28.12.2017 בשעה 11:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה לכתובת מייל ifata@ayalonhw.co.il או לפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 72 שעות קודם למועד הפגישה.
8. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
9. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.