Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת מס' 53/19 לניהול, פיקוח וטיוב נתוני סקר נוסעים באוטובוסים באזור מטרופולין תל אביב

תאריך פרסום המכרז 08.07.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
08.08.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
53/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן:"החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לניהול, פיקוח וטיוב סקר נוסעים בקווי האוטובוסים באזור מטרופולין תל אביב.

  1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 10 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
  2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים:

2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה)

2.2 המציע עומד במצטבר בשני התנאים שלהלן:

2.2.1 החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ניהול או ביצוע לפחות 5 סקרי נוסעים בתחום התחבורה הציבורית בהיקף של 150 נסיעות מדגם לפחות, אשר כל אחד מהסקרים כלל 1000 שאלונים לפחות וכל שאלון כלל 10 שאלות לפחות.

2.2.2 החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ביצע פיקוח, בקרה, טיוב נתונים ופיתוח מערכת לניהול הסקר על סקר נוסעים אחד לפחות בתחום התחבןרה הציבורית, בהיקף של לפחות 400 נסיעות מדגם ולפחות 4000 שאלונים, כאשר כל שאלון כלל לפחות 10 שאלות, כולל שאלות בהן דוח מידע גיאוגרפי (כתובות, מיקום וכו') ואיסוף המידע בוצע באמצעות 10 סוקרים לפחות.

2.3 מעסיק בעצמו (ביחס עוב- מעביד), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, לפחות עם ארבעה אנשי צוות, בהיקף של משרה מלאה, העומדים בתנאים המפורטים להלן:

2.3.1 ראש צוות העומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:

2.2.3.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל.

2.2.3.2 בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול של לפחות 3 סקרים העונים על התנאים שבסעיף 2.2.1 לעיל במלואם.

2.3.2 מנהל בקרת שטח וסוקרים העומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:

2.3.2.1 בעל ניסיון של שנתיים לפחות בפיקוח ובקרה על לפחות 3 סקרים העונים על התנאים שבסעיף 2.2.1 לעיל במלואם, כאשר כל סקר בוצע באמצעות 10 סוקרים לפחות.

2.3.2.2 בעל ניסיון של שנתיים לפחות בניהול של צוותי סוקרים.

2.3.2.3 בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בהדרכת צוותי סוקרים.

2.3.3 מנהל טיוב נתונים ובקרה לוגית העומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:

2.3.3.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל או בוגר לפחות קורס מקצועי אחד בפיתוח מערכות מידע ו/או בתכנות בהיקף של 200 שעות.

2.3.3.2 בעל ניסיון של שנתיים לפחות בקליטה, טיוב נתונים ויישום מערך בדיקות לוגיות על נתונים של לפחות 3 סקרים העונים על התנאים שבסעיף 2.2.1 לעיל במלואם, כאשר טיוב נתונים בסקר כלל טיוב ובדיקות שאלונים בהם נאסף בין היתר גם מידע גיאוגרפי.

2.3.4 מתכנת מערכות- על מתכנת המערכות לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:

2.3.4.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל או בוגר לפחות קורס מקצועי אחד בפיתוח מערכות מידע ו/או בתכנות בהיקף של מעל 200 שעות.

2.3.4.2 בעל ניסיון מוכח בהקמה ותחזוקת בסיסי נתונים בשילוב מערכות מידע גיאוגרפיות ובפיתוח יישומים בטלפונים חכמים, מחשבי לוח או מסופונים בלפחות 2 פרויקטים.

2.4 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמרו במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. מפגש המציעים יתקיים ביום 18.7.2019 בשעה 12:00. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה, רחוב שדרות נים 2, בראשון לציון. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש.

6. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 21.7.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל talc@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרטי שהוא במסמכי המכרז.

7. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאחור מיום 31.7.2019 עד השעה 12:00 בצהריים. 

8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.