Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז פומבי מס' 19/19 לביצוע עבודות להסטת דרך אם המושבות – עבודות מקדימות לפרויקט גשר צבי הרלינג בבני-ברק

תאריך פרסום המכרז 06.10.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
17.11.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
19/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות להסטת דרך אם המושבות – עבודות מקדימות לפרויקט גשר צבי הרלינג בבני-ברק, כדלקמן:

  1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה עד לתום ביצוע עבודות הפרויקט. משך ביצוע העבודות עם המציע הזוכה הינו 8.5 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה, אליה תתווסף תקופת מרווח (Buffer) בת 1.5 חודשים (45 ימים), בהתאם להחלטת החברה ושיקול דעתה.
  2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע אשר במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז עומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

1.1  המציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 200 (ג) (3) המוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג*) בסיווג הנ"ל;

1.2  המציע הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בביצוע פרויקט תחבורתי אחד לפחות שביצועו הושלם, אשר כלל עבודות סלילה ובטונים, תשתיות תת קרקעיות והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, בהיקף כספי של לפחות 12 מיליון ₪, בערכים נומינאליים ולפני מע"מ;

1.3  המציע עומד בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:

1.3.1  למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 30,000,000 ש"ח (במילים: שלושים מיליון ש"ח) לפחות בשלוש השנים האחרונות (כולל מע"מ);

1.3.2  המציע הנו בעל הון עצמי של לפחות 3,000,000 ש"ח (במילים: שלושה מיליון ש"ח), כמפורט בדוחות הכספיים האחרונים של המציע;

1.3.3  הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשלוש השנים האחרונות, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס);

1.3.4  המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים, ובדוח הכספי הרבעוני הסקור או השנתי המבוקר העדכני ביותר של המציע לא נכללה "הערת עסק חי" או "אזהרת עסק חי".

1.4  המציע המציא ערבות אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 250,000 ש"ח (ובמילים: מאתים חמישים אלף שקלים חדשים);

1.5  המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

1.6  השתתפות במפגש קבלנים.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

  1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
  2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  3. מפגש מציעים: מפגש מציעים יתקיים ביום 17.11.2019 בשעה 12:00, במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ.
  4. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 31.10.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל: morane@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
  5. הגשת ההצעות: . את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ותוך ציון מספר המכרז בלבד לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 14.11.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
  6. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  7. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
  8. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.