Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

פניה פרטנית מס' 9 לקבלת הצעות לביצוע עבודות לשדרוג מסוף קלצ'קין בתל אביב

תאריך פרסום המכרז 05.02.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
03.03.2019
16:30
סטטוס
סגור
מספר מכרז
37-17

1.                   מבוא

1.1               כללי
בהתאם להוראות מכרז מסגרת מס' 37/17 לביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט "מהיר לעיר" (להלן: "המכרז") ולהסכם המסגרת המיוחד אשר נחתם ביניכם לבין חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון" ו-"הסכם המסגרת המיוחד", בהתאמה), נתיבי איילון מתכבדת להעביר בזאת את פניה פרטנית לקבלת הצעות לצורך ביצוע עבודות לשדרוג מסוף קלצ'קין בתל אביב (להלן: "מטלת הביצוע"), הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי פניה פרטנית זו.

מובהר כי מטלת הביצוע אינה מהווה חלק מפרויקט "מהיר לעיר", והיא תימסר לקבלן בהתאם לתנאי המכרז, לפיהם נתיבי איילון רשאית למסור מטלות ביצוע במסגרת פרויקטים נוספים שבאחריותה.

1.2               מטלת הביצוע
מטלת הביצוע כוללת עבודות לשדרוג מסוף קלצ'קין (בסמוך לאוניברסיטת תל-אביב), הכל כמפורט במסמכי הפניה.
מרכיבי העבודה העיקריים

העבודות נשוא מטלת הביצוע כוללות בין היתר:
1.2.1        עבודות פירוק והכנה, לרבות: אספלט, מדרכות, ריהוט ורציפים.
1.2.2        תשתיות רטובות.
1.2.3        עבודות עפר ומצעים.
1.2.4        עבודות סלילה.
1.2.5        עבודות חשמל: מתח גבוה ונמוך.
1.2.6        פיתוח, גינון, השקיה וריהוט.
1.2.7        הסדרי תנועה.
כתב הכמויות
במסגרת פניה פרטנית זו, מתבקשים המשתתפים להציע אחוז הנחה קבוע, אשר יחול באופן גורף על כל על כלל מחירי היחידות ו/או העבודות המפורטות בכתב הכמויות, על כל סעיפיו, וביתר מסמכי הפניה הפרטנית, למעט העבודות בסעיפים:

·         90.02.010 – הקצב להסדרי תנועה לזמן ביצוע ומשרדי האתר ותאי שירותים

·         90.02.020 – הקצב לפיקוח חברות תשתית בהתאם לסעיף 00.06 בפרק מוקדמות.

·         90.02.030 – צוות אבטחה

·         90.02.040 – הקצב להעסקת שוטרים ו-או כח אדם בשכר וחברות שמירה

 

המתומחרות על ידי נתיבי איילון ועליהן לא תחול ההנחה אשר תוצע על ידי המציע.

1.3               תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות עם המשתתף הזוכה לצורך השלמת מטלת הביצוע הינה ל- 15 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, מתוכם 11 חודשי ביצוע קלנדריים וחודש לצורך השלמת מסירה סופית של מטלת הביצוע לנתיבי איילון. מובהר, כי תקופת ההתארגנות, קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים לביצוע וכן תקופת המסירה, נכללים בתקופת ביצוע המטלה כאמור לעיל. בנוסף למשך הביצוע האמור, עומדת לנתיבי איילון תקופת מרווח ניהולי (באפר) בת 2 חודשים קלנדריים נוספים.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי השימוש בתקופת המרווח נתון לנתיבי איילון, על פי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, וכי בכל מקרה בו ייעשה שימוש בתקופה זו על ידה, לא יהיה זכאי המשתתף הזוכה לקבלת תוספת תמורה כלשהי, מכל מין וסוג, בגין הארכת משך הביצוע בגין תקופה זו, לרבות בגין אביזרי בטיחות להסדרי תנועה זמניים, תאורה זמנית, תקורות וכו'.
1.4               לוחות זמנים
לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן:

הפצת הפניה הפרטנית

31.1.2019

סיור קבלנים

18.02.19 בשעה 09:00

המועד האחרון לשאלות הבהרה

20.2.19

המועד האחרון להגשת ההצעות

3.3.19 בשעה 16:30
נתיבי איילון רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים, בהודעה שתופץ למשתתפים.
2.                   מסמכי הפניה הפרטנית
2.1               אלה המסמכים המהווים את מסמכי הפניה הפרטנית:
2.1.1          מסמך א' – הפניה הפרטנית, על נספחיה (מסמך זה);
2.1.2          מסמך ב' – הסכם התקשרות קבלני;
2.1.3          מסמך ג' – [המסמכים הכלולים במסמך ג' להלן אינם מצורפים. כל המסמכים המפורטים להלן במהדורתם המעודכנת ביותר] –
(1)       המפרט הכללי לעבודות הבניה של הועדה הבינמשרדית (האוגדן הכחול), בפרקים השונים, במהדורה המעודכנת ביותר, כולל אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים לפרקים אלו;

(2)       מפרט נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, כולל אופני מדידה ותכולות המחירים;

(3)       הגדרת סטנדרטים לשתלי גננות ונוי בהוצאת משרד החקלאות;

(4)       חוברת "רשימת צמחי נוי" בהוצאת משרד החקלאות;

(5)       מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת    אתרי עבודה בדרכים בינעירוניות בהוצאת נתיבי ישראל ומשרד התחבורה;

(6)       הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות – בהוצאת משרד התחבורה;

(7)       התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך של משרד התחבורה;

(8)       תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד;

(9)       מסמכי מכרז המסגרת, על כל נספחיו ומסמכיו.

2.1.4                חבילת התכנון למטלת הביצוע:
2.1.4.1           מסמך ד' – מפרט מיוחד למטלת הביצוע;
2.1.4.2           מסמך ה' – כתב כמויות למטלת הביצוע;
2.1.4.3           מסמך ו' – רשימת התכניות ותיק תכניות למטלת הביצוע;
2.1.4.4           מסמך ז' – דרישות למערכת ניהול בטיחות של הקבלנים;
2.1.4.5           מסמך ח' – דוח קרקע ותכן מבנה;
2.1.4.6           מסמך ט' – נספח אבטחת איכות של נתיבי איילון;
2.1.4.7           מסמך י' – נספח בקרת איכות לעבודות בפרויקטים עירוניים;
2.1.4.8           מסמך י"א – לוחות זמנים – פרוגרמה הכנה.
2.2               מסמכי המכרז ומסמכי הפניה הפרטנית, על כל נספחיהם וצרופותיהם, ייחשבו כמשלימים זה את זה וכבאים להוסיף זה על זה.
2.3               מובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המפורטות במסמכי המכרז לבין ההוראות המפורטות במסמכי הפניה הפרטנית, תגברנה ההוראות המפורטות במסמכי הפניה הפרטנית, כמפורט בסעיף 2 זה לעיל.
3.                   סיור קבלנים ושאלות הבהרה בקשר לפניה הפרטנית
3.1               בכוונת נתיבי איילון לערוך סיור קבלנים. מטרת הפגישה ליתן רקע כללי על נשוא המכרז ומענה לשאלות אשר עלולות להתעורר אצל המציעים. יחד עם זאת ולמען הסר כל ספק: מטרת הסיור הינה כלי עזר אשר מטרתו לנסות וללבן שאלות אשר יתעוררו. מוצהר ומובהר כי דברים אשר יאמרו במהלך הסיור לא יחייבו את נתיבי איילון, לא יהוו מצג כל שהוא ואין בהם כדי לסתור את מסמכי המכרז. בעצם השתתפותו בסיור כאמור נותן המשתתף את הסכמתו לתנאי זה.
3.2               זולת אם ייקבע אחרת, סיור הקבלנים יתקיים ביום 18.2.19 בשעה 09:00.
מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון הישנים. המשתתפים מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. כן מתבקשים המשתתפים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה לכתובת מייל amirs@ayalonhw.co.il לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.תשומת לב המשתתפים מופנית לכך שסיור הקבלנים יתקיים במשרדיה הישנים של החברה – על פרשת דרכים 1 ,תל אביב.
3.3               ההשתתפות בסיור הקבלנים הנה חובה. קבלן מסגרת שלא ישתתף בסיור תהא ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעתו לפניה הפרטנית מטעם זה בלבד. מובהר בזאת, כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לערוך סיור קבלנים נוסף.
3.4               כל אחד מהמשתתפים בפניה רשאי לפנות בכתב, עד ליום 20.2.19 עד השעה 16:30 באמצעות דוא"ל לכתובת מיילamirs@ayalonhw.co.il תוך פרוט זהותו ופרטיו למענה, בבקשות לקבלת הבהרות ביחס למסמכי הפניה הפרטנית.
3.5               מי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.
3.6               נתיבי איילון תהיה רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות, או חלקן, וכן תהא רשאית למסור התייחסותה לכלל המשתתפים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה נתיבי איילון לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המשתתף.
4.                   הגשת הצעה לפניה הפרטנית 
4.1               על המשתתפים לנקוב באחוז ההנחה המוצע על ידם ביחס לעבודות המפורטות בכתב הכמויות, על כל סעיפיו, וביתר מסמכי הפניה הפרטנית, וזאת על גבי "טופס הצעה לפניה הפרטנית" (נספח 1). מובהר בזאת, כי שיעור ההנחה שיוצע על ידי המשתתף הנו גורף ויחול על כלל מחירי היחידות ו/או העבודות המפורטות בכתב הכמויות, על כל סעיפיו, וביתר מסמכי הפניה הפרטנית, למעט העבודות בסעיפים:
·         90.02.010 – הקצב להסדרי תנועה לזמן ביצוע ומשרדי האתר ותאי שירותים

·         90.02.020 – הקצב לפיקוח חברות תשתית בהתאם לסעיף 00.06 בפרק מוקדמות.

·         90.02.030 – צוות אבטחה

·         90.02.040 – הקצב להעסקת שוטרים ו-או כח אדם בשכר וחברות שמירה

המתומחרות על ידי נתיבי איילון ועליהן לא תחול ההנחה אשר תוצע על ידי המציע.
4.2               תשומת לב המשתתפים מופנית לכך, כי במסגרת פניה פרטנית זו, הם אינם רשאים לדרוש/ למלא אחוז תוספת כלשהו ביחס לעבודות המפורטות בכתב הכמויות. כן מובהר כי ניתן להציע אחוז הנחה אפס (0) שמשמעו כי הצעתו של המשתתף הנה בהתאם לעבודות המפורטות בכתב הכמויות.
4.3               על המשתתף להגיש את הצעתו המפורטת בהתאם לדרישות ותנאי הפניה הפרטנית על כל נספחיה וכן את יתר מסמכי הפניה הפרטנית שנמסרו לו על ידי נתיבי איילון, לתיבת המכרזים המיועדת לפניה הפרטנית הממוקמת במשרדי נתיבי איילון, לא יאוחר מהיום ומשעת המועד האחרון להגשת ההצעות. תשומת לב המשתתפים מופנית לכך שאת ההצעות לפניה הפרטנית יש להגיש לתיבת המכרזים שתמוקם במשרדיה החדשים של החברה – בניין "עזריאלי ראשונים", שדרות נים 2, ראשון לציון, קומה שביעית.
4.4               המועד האחרון להגשת ההצעות לפניה הפרטנית הנו שעה 16:30 ביום 28.2.18.
מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות המכרז והסכם המסגרת המיוחד, חלה על המשתתפים חובה להגיש את הצעתם לפניה הפרטנית.
4.5               הצעת המשתתף לפניה הפרטנית תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה  חודשים. נתיבי איילון רשאית להאריך תוקף זה בשלושה חודשים נוספים בכל פעם, וזאת בכפוף להסכמת המשתתף. לא התקבלה הסכמת המשתתף להארכת הצעתו כאמור לעיל, תיפסל הצעתו ונתיבי איילון תהא רשאית להמשיך בהליך הפניה הפרטנית עם יתר המשתתפים אשר נתנו את הסכמתם לבקשת ההארכה.
4.6               על המשתתף לציין בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בה והמהווים, לדעתו, מידע סודי. מובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי והסופי ביחס לנתונים ו/או מסמכים כאמור נתון לנתיבי איילון.
4.7               המשתתפים אינם רשאים להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי הפניה הפרטנית.
5.                   מנגנון אוטומטי לבחינת סבירות ההצעות
5.1               נתיבי איילון תבחן, בהתאם לאחוז ההנחה שהוצע על ידי המשתתפים, מהו האחוז המבוקש על ידי כל אחד מן המשתתפים מתוך האומדן, כאשר האומדן לעניין זה הינו מחירי כלל העבודות כמפורט בכתב הכמויות, על כל סעיפיו, והוא ייחשב כ-100% (להלן: "האומדן"). לדוגמא, אם ההנחה המוצעת על ידי משתתף פלוני הנה 10%, כי אז האחוז המבוקש על ידו מהאומדן הנו 90% (להלן: "האחוז המבוקש מתוך האומדן").
5.2               הצעות הכוללות אחוז מבוקש מתוך האומדן שהנו נמוך מ-85% מממוצע האחוזים המבוקשים מתוך האומדן, ללא ההצעה הזולה ביותר וההצעה היקרה ביותר, כמפורט בסעיף 5.3 להלן, ייפסלו אוטומטית.
5.3               בחישוב ממוצע הצעות המחיר כמפורט בסעיף זה, לא יילקחו בחשבון הצעת המחיר הגבוהה ביותר והצעת המחיר הנמוכה ביותר. מובהר, כי במקרה שבו קיימת זהות בין שתי הצעות מחיר או יותר, שהינן הצעת המחיר הגבוהה ביותר או הצעת המחיר הנמוכה ביותר כאמור, הרי שרק הצעה אחת מתוך כל ההצעות הזהות כאמור לא תילקח בחשבון לצורך חישוב ממוצע הצעות המחיר.
5.4               לדוגמא מספרית למנגנון הקבוע לעיל, ראה נספח 2 לפניה פרטנית זו.
6.                   בחינת הצעות המחיר
6.1               הצעות המחיר תיבדקנה על ידי נתיבי איילון, אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון.
6.2               לאור מורכבותו של הפרויקט נשוא הפניה, הקשיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, מובהר ומודגש בזאת במפורש כי נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הטובה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי. עוד מובהר כי נתיבי איילון תהא רשאית, אך לא חייבת, במקרה ותסבור כי אין לקבל אף אחת מן ההצעות, לנהל מו"מ עם המשתתף בעל ההצעה הטובה ביותר מבין ההצעות שהוגשו, לפי שיקול דעתה, ועל פי תוצאות מו"מ זה להחליט אם לקבל את הצעתו או לבטל את הפניה הפרטנית.
6.3               מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא נתיבי איילון רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה על פי מסמכי הפניה הפרטנית, וזאת על פי שיקול דעתה הסופי והבלעדי של נתיבי איילון.
6.4               מבלי לפגוע באמור, נתיבי איילון שומרת על זכותה לבטל את הפניה הפרטנית, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר מועד הגשת הצעות. למען הסר ספק מובהר, כי לנתיבי איילון שמור שיקול הדעת שלא לבחור בכל הצעה אם המחיר הנקוב בה אינו נמוך דיו, או שהנו בלתי סביר, ולמשתתפים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך.
6.5               נתיבי איילון שומרת לה את הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי פניה פרטנית זו אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת ועדת המכרזים.
7.                   הסכם ההתקשרות הקבלני ודרישות ביטוח
תשומת לב המשתתפים מופנית להסכם ההתקשרות הקבלני (מסמך ב'), הקובע את תנאי ההתקשרות בין נתיבי איילון למשתתף הזוכה בפניה הפרטנית. בין היתר, מופנית תשומת לב המשתתפים לדרישות הביטוח הקבועות בהסכם. המשתתף הזוכה יידרש להשלים את כל הסידורים הנדרשים, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות הקבלני, בתוך 14 ימים ממועד הכרזתו כזוכה בפניה הפרטנית. מובהר בזאת, כי על פניה פרטנית זו, יחולו כל התנאים הכלליים אשר נקבעו במכרז ובהסכם המסגרת המיוחד.