Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 51/24 מכרז ממוכן (מקוון) למתן שירותי "תכנון על" בפרויקט מרכז תחבורתי משולב משה דיין

תאריך פרסום המכרז 03.06.2024
תאריך אחרון להגשת מועמדות
18.07.2024
12:00
סטטוס
פתוח
מספר מכרז
51/24

מכרז מס' 51/24

מכרז ממוכן (מקוון) למתן שירותי "תכנון על" בפרויקט מרכז תחבורתי משולב משה דיין

1.  חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם בנושא שבנדון, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

2.  מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג ו17ד לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993 ("תקנות חובת המכרזים"). המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

3.  מכרז זה הינו מכרז דו שלבי, כמשמעו בתקנות חובת המכרזים.

4.  תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

5.  תקופת ההתקשרות: מיד עם קבלת הוראה לתחילת מתן השירותים, עד לסיומם של השירותים כמפורט במסמכי המכרז, בהתאם להנחיות החברה.

6.  את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובתhttps://bids.dekel.co.il/ayalon . בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

7.  שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 23.6.2024 בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

8.  הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) ביום 18.7.2024 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

9.  נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

10.   החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם). תקנה 7 לתקנות חובת המכרזים חלה על מכרז זה.

11.   מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.