Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

"למתן שירותי ייעוץ מקצועי וליווי פרויקט "נעים לירוק

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
10-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ בתחום מערכות האגרה (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות הבסיסית עם המציע הזוכה תהא ל- 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-9 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
תנאי סף מנהליים:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.3 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תנאי סף מקצועיים:
היועץ המוצע מטעם המציע נדרש לעמוד בעצמו בכל התנאים המקצועיים המפורטים בסעיפים 2.4-2.6 שלהלן:
2.4 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל.
2.5 בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בייעוץ ו/או בתכנון ניסויים ו/או בליווי מכרזים, במסגרת פרויקט אחד לפחות בתחום תשתיות התחבורה בישראל, אשר היקפו הכספי הינו 500 מיליון ₪ לפחות.
2.6 בעל ניסיון בליווי פרויקט אחד לפחות בתחום תשתיות התחבורה אשר כלל אפיון של מערכת לגביית תשלום בגין שימוש בתשתיות תחבורה (מערכות אגרה/מערך תמרוצים וכדומה), במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף וניקוד איכות הצעתם, כמפורט במסמכי המכרז.
4. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לממונה על הועדות במשרדי חברת נתיבי איילון, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931271, דוא"ל:yardenr@ayalonhw.co.il ). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 22.3.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).