Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ניהול, תיאום, פיקוח ובקרה על ניסוי "נעים לירוק 3"

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
34-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול, תיאום, פיקוח ובקרה על ניסוי "נעים לירוק 3" (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

1."נעים לירוק 3" הינו פרויקט ניסוי לאומי שמטרתו להביא לשינוי הרגלי הנסיעה של משתמשים ברכב פרטי באמצעות תמריצים שונים, במטרה לעודד נסיעות מחוץ לשעות העומס, נסיעות משותפות, נסיעות בתחבורה ציבורית ועוד. מטרת המכרז הינה להתקשר עם נותן שירותים שיבצע ניהול, תיאום, פיקוח ובקרה על ניסוי "נעים לירוק 3" לרבות על החברות המפעילות את הניסוי, הכל בהתאם לתנאים הקבועים במכרז ולשיקול דעתה של החברה.

2. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של שנתיים (2) מהמועד בו ייחתם עימו הסכם ההתקשרות על ידי החברה. לחברה ניתנת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשמונה (8) תקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת.

3. תנאי סף: רשאי להגיש הצעה מציע אשר עונה על כל התנאים הבאים במצטבר:      

3.1 תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);       

3.2 החל מיום 1.1.2008 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי ניהול פרויקטים במסגרתם של שני פרויקטים מוכרים לפחות;      

3.3 מעסיק שבעה עובדים לפחות, ביחסי עובד-מעסיק (כשכירים); 

3.4 מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעסיק), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם אנשי צוות העומדים בכל התנאים שלהלן, במצטבר:   

3.4.1 מנהל פרויקט:

בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2008 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי ניהול פרויקטים, כמנהל הפרויקט הראשי, של פרויקט מוכר אחד לפחות.

3.4.2 בקר חשבונאי:

3.4.2.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות בחשבונאות ו/או כלכלה ו/או מינהל עסקים ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל;

3.4.2.2 בעל נסיון, החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בניהול מערך תשלומים של לפחות שני פרויקטים, אשר כל אחד מהם הינו בהיקף כספי של 25 מיליון ₪ לפחות וכלל 5,000 לקוחות לפחות, למשך 24 חודשים רצופים לפחות בכל פרויקט.

3.4.3 אנליסט כלכלי:

3.4.3.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות בהנדסת תעשיה וניהול ו/או כלכלה ו/או סטטיסטיקה ו/או מנהל עסקים ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל;

3.4.3.2 בעל נסיון, החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי ייעוץ פיננסי ו/או חקר ביצועים ו/או בניית מודלים כלכליים ו/או בדיקת היתכנות כלכלית, במסגרתם של לפחות שלושה פרויקטים.

       

3.5 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;

3.6 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו –1976.תשומת לב המציעים מופנית להגדרות וההבהרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.

4. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

5. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת:ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, את המפרט הטכני למתן השירותים, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם המציע הזוכה ואת תנאי ההתקשרות עמו. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בראשון לציון, מגדל העסקים בעזריאלי ראשונים קומה  7, רחוב שדרות נים 2, וזאת עד לא יאוחר מיום 2.12.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

7. מפגש המציעים יתקיים ביום 6.11.2018 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.

8. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט      של  החברה, בכתובת ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

9. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל     הצעה שהיא.

10.החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

11. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.