Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 46/21 למתן שירותי גידול, אספקה, הובלה ופריקה של עצים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 16.01.2022
תאריך אחרון להגשת מועמדות
16.02.2022
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
46/21

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 46/21 למתן שירותי גידול, אספקה, הובלה ופריקה של עצים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי גידול, אספקה, הובלה ופריקה של עצים בפרויקטים השונים (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 1. מספר זוכים: במסגרת מכרז זה מבקשת החברה לבחור עד 2 זוכים להתקשר עמם בהסכם מסגרת להענקת השירותים.
 2. תקופת ההתקשרות: ההתקשרות עם הזוכים תהא לתקופה של 36 חודשים, לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות בנות עד 6 חודשים כל אחת. הכל כמפורט בחוברת תנאי המכרז (מסמך א' למסמכי המכרז) ובהסכם ההתקשרות (מסמך ב' למסמכי המכרז).
 3. תנאי סף: רשאי להגיש הצעה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:                               3.1 המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).

  3.2 המציע הינו בעלים של משתלה לגידול עצים במיכלים ובקרקע, הנמצאת בישראל וברשותו (לרבות כבעל זכויות חכירה, שכירות או שימוש) שטחי גידול בשטח של 10 דונם לכל הפחות.

  3.3 בשנים 2019, 2020 ו-2021, המציע סיפק ללקוחות במצטבר לפחות 10,000 עצים בגודל 9 ומעלה שגודלו במשתלה של המציע.

  3.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו.

  3.5 המציע הוא בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

 4. צירוף מסמכים ואסמכתאות: על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 5. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכים ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 6. הגשת ההצעות: המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום 16.2.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת.
 7. מפגש מציעים (רשות): יתקיים ביום 26.1.2022 בשעה 10:00. המפגש יתקיים באופן וירטואלי באמצעות שידור אינטרנטי מרחוק. על המשתתפים לעקוב אחר ההודעות שיתפרסמו בעניין מפגש המציעים, בין היתר, לשם קבלת קישור ופרטי התקשרות לצורך השתתפות במפגש, באתר האינטרנט של נתיבי איילון, תחת לשונית המכרז. מובהר כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע מועד נוסף למפגש מציעים בהודעה שתפורסם באתר החברה.
 8. פניה לקבלת הבהרות: המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו ביום 2.2.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00. הגשת שאלות ההבהרה תתבצע באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פירוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה.
 9. המכרז נושא מודעה זו הינו מכרז עם בחינה דו-שלבית כמשמעות ביטוי זה בתקנה 17ד לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.
 10. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי ויתר האישורים וההיתרים הנדרשים.