Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי בקרת איכות תכנון בפרויקטים (מכרז מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
1-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי בקרת איכות תכנון (מכרז מסגרת) (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותם של השירותים, חשיבותם ומהותם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
תנאי סף כלליים למציע
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).
2.2 בעל ניסיון, במהלך 15 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בתכנון על כל שלביו ו/או ביצוע בקרת איכות תכנון בלפחות 3 פרויקטי תחבורה שהסתיימו, בהיקף כספי של 100 מיליון ש"ח לפחות כל אחד.
2.3 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.4 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תנאי סף למנהל בקרת איכות תכנון
2.5 מועסק אצל המציע כעובד (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור עמו בהסכם התקשרות.
2.6 מהנדס אזרחי בעל ותק מקצועי של 15 שנים לפחות כמהנדס.
2.7 בעל ניסיון, במהלך 15 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בביצוע בקרת איכות תכנון בלפחות 3 פרויקטי תחבורה שהסתיימו, בהיקף כספי של 100 מיליון ש"ח לפחות כל אחד.
תנאי סף לבקר תנועה
2.8 מועסק אצל המציע כעובד (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור עמו בהסכם התקשרות.
2.9 מהנדס אזרחי בעל ותק מקצועי של 10 שנים לפחות כמהנדס.
2.10 בעל ניסיון, במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, בתכנון תנועתי על כל שלביו ו/או ביצוע בקרת איכות תכנון תנועתי, בלפחות 3 פרויקטי תחבורה שהחל בהם שלב הביצוע, בהיקף כספי של 100 מיליון ש"ח לפחות כל אחד.
תנאי סף לבקר גיאומטרי/פיזי
2.11 מועסק אצל המציע כעובד (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור עמו בהסכם התקשרות.
2.12 מהנדס אזרחי בעל ותק מקצועי של 10 שנים לפחות כמהנדס.
2.13 בעל ניסיון, במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, בתכנון גיאומטרי/פיזי על כל שלביו ו/או ביצוע בקרת איכות תכנון גיאומטרי/פיזי, בלפחות 3 פרויקטי תחבורה שהחל בהם שלב הביצוע, בהיקף כספי של 100 מיליון ש"ח לפחות כל אחד.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לממונה על הועדות במשרדי החברה, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931271). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכים ואת תנאי ההתקשרות, וכן את מפרט השירותים. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), לא יאוחר מיום 26.3.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. מפגש המציעים יתקיים ביום 7.3.2018 בשעה 13:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.
7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).