Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח ביצוע מקטעים מס' 4-5 בפרויקט "הנתיבים המהירים"

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
46-18

[מודעה מעודכנת בהתאם להודעת הבהרה מס' 2 שפורסמה בקשר עם המכרז]

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע פרויקט "הנתיבים המהירים", במקטע ממחלף קק"ל עד מחלף שבעת הכוכבים (בשני הכיוונים), לרבות בניית שני גשרים (רמפות) המחברים בין הנתיב המהיר בכביש 20 לבין הנתיב המהיר בכביש 5, ובמקטע שבין אזור מחלף שבעת הכוכבים ועד רמפות כביש מתוכנן 541 (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז תהא החל מהמועד בו נמסרה לו עבודת ניהול הפרויקט ועד להשלמתם הסופית של כלל השירותים בפרויקט (כולל השירותים האופציונאליים, ככל שיוזמנו), לרבות במהלך תקופת הבדק ו/או לאחריה ולרבות סגירת חשבונות סופיים עם הקבלן כולל חריגים, תביעות וכיוצ"ב, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות.

2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:

תנאי סף ביחס למציע

2.1          בעל השליטה ו/או מנכ"ל המציע ו/או מהנדס ראשי במציע הינו מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול תכנון ו/או ניהול ביצוע פרויקטים;

2.2          בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2003 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי ניהול ופיקוח של לפחות פרויקט תשתיות תחבורה אחד, בהיקף כספי של 150 מיליון ₪ לפחות, או לחלופין, שני פרויקטי תשתיות תחבורה בהיקף כספי מצטבר של 200 מיליון ₪ לפחות;

2.3          בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2003 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי ניהול ופיקוח של לפחות פרויקט אחד לפחות, בהיקף כספי של 75 מיליון ₪ לפחות, שכלל הקמה של גשר לכלי רכב מעל דרך מהירה או דרך בינעירונית או דרך עירונית בעלת ארבעה נתיבי נסיעה לפחות (כמשמעות מונחים אלו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961) (להלן: "כביש ראשי");

2.4          המציע מעסיק לפחות 5 מהנדסים אזרחיים, שניים מהם בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות ואחד מהם הינו בעל ניסיון של 8 שנים לפחות במתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקטים בתחום תשתיות התחבורה;

תנאי סף ביחס לאנשי הצוות המוצעים

2.5          המציע מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם אנשי הצוות המוצעים, העומדים בכל התנאים המפורטים להלן:

2.5.1          מנהל הפרויקט

2.5.1.1        מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 10 שנים לפחות;

2.5.1.2        החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, שימש כמנהל הפרויקט הראשי במסגרת שלב הביצוע של שני פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהם הינו 75 מיליון ₪ לפחות, או לחלופין, פרויקט תשתיות תחבורה אחד לפחות בהיקף כספי של 200 מיליון ₪ לפחות, ובלבד שפרויקט אחד לפחות מבין הפרויקטים הנ"ל כלל הקמה של גשר מעל כביש ראשי, ובלבד שבכל אחד מהפרויקטים הנ"ל שימש כמנהל הפרויקט הראשי במשך 18 חודשים רצופים לפחות.

2.5.2          מפקח עבודות הגישור הראשי

2.5.2.1        מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים במדור מבנים, בעל נסיון של 10 שנים לפחות;

2.5.2.2        החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, שימש כמנהל הפרויקט או המפקח הראשי במסגרת שלב הביצוע של לפחות פרויקט אחד שכלל הקמה של גשר מעל כביש ראשי ו/או מסילת רכבת פעילה, אשר היקפו הכספי של הגשר הינו 50 מיליון ₪ לפחות, ובלבד שבפרויקט הנ"ל שימש כמנהל הפרויקט הראשי או מפקח קונסטרוקציה ראשי במשך 18 חודשים רצופים לפחות.

תנאי סף כלליים

2.6          למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות 7,500,000 ₪ (כולל מע"מ) בשלוש השנים האחרונות;

2.7          עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.8          אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;

2.9          בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום י"ג חשון תשע"ט, 22.10.2018 עד השעה 14:00, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207).

6. מפגש המציעים יתקיים ביום י"ח אלול תשע"ח, 29.8.2018 בשעה 10:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.

7. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

9. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.